LICENČNÍ PODMÍNKY

pro používání programového vybavení firmy Ing. Milan Šorm


Dodané programové vybavení a jeho dokumentace jsou autorskými díly, která
jsou chráněna příslušnými ustanoveními autorského zákona a mezinárodními
smlouvami. Ing. Milan Šorm, Brno (dále jen výrobce), je výlučným nositelem
majetkových práv k nim a je oprávněn udělit držiteli licence (dále jen
uživateli) právo k užití tohoto autorského díla (dále jen programu).

Převzetím distribučních médií se uživatel zavazuje dodržovat ustanovení
tohoto licenčního ujednání.


1. PŘÍPUSTNÉ POUŽITÍ: uživatel je oprávněn
 - používat program výhradně pro svou vlastní potřebu
 - používat program buď jednou osobou na několika počítačích, nebo několika
  osobami na jednom počítači, nikdy ne však současně na několika počítačích
  v jednom čase
 - vytvořit si archivní kopie programu použité pouze pro účely zálohování
  a mít je v držení po dobu platnosti užívacího práva
 - rozmnožovat převzatou dokumentaci pouze pro vlastní potřebu
 - po odeslání řádně vyplněné registrační karty získat slevu na nové verze
  programu a využívat technickou podporu výrobce


2. NEPŘÍPUSTNÉ POUŽITÍ: uživateli se zakazuje
 - používat program současně na více než jednom počítači v jednom čase
 - program, některou z jeho částí nebo dokumentaci předat k použití
  za úplatu nebo bezplatně třetím osobám, provádět pronájem, leasing,
  zapůjčení nebo převod získaných oprávnění na jinou osobu
 - modifikovat program, odstraňovat nebo měnit jakékoliv odkazy na copyright
  výrobce, licenční číslo programu, identifikaci autora, distributora
  a uživatele nebo údaje o časově omezené platnosti licence


3. DOBA PLATNOSTI UŽÍVACÍHO PRÁVA: 
 - uživatel získává užívací práva v případě časově omezené verze programu
  na dobu určenou rozsahem licence (obvykle 1 rok), v případě časově
  neomezené verze na dobu neurčitou, dokud bude respektovat podmínky
  tohoto licenčního ujednání
 - uživatel může prodloužit svá užívací práva v případě časově omezené verze
  programu o dobu určenou rozsahem licence (obvykle 1 rok), pokud si během
  původní doby licence (nejpozději však do 30 dnů po jejím konci) zakoupí
  prodloužení licence (prodloužení licence platí vždy ode dne skončení
  původní doby licence)
 - při desátém nepřerušeném prodloužení časově omezené verze programu
  přechází tato časově omezená verze programu na verzi časově neomezenou
 - uživatel ztrácí užívací práva automaticky okamžikem, kdy učiní cokoliv
  v rozporu s tímto licenčním ujednáním


4. ZÁRUKA: 
 - výrobce poskytuje po dobu 24 měsíců ode dne zakoupení programu záruku
  na bezchybný provoz programu tak, jak je popsán v dokumentaci
  a za podmínek tam stanovených
 - za vadu programu se považují pouze vady počítačového programu nebo vady
  na distribučních médiích, za vadu se nepovažuje nepoužitelnost programu
  u uživatele v důsledku toho, že se produkt nehodí k jím zamýšlenému účelu
 - výrobce nezodpovídá za škody vzniklé nesprávným provozováním programu
  v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci
 - v žádném případě není výrobce zodpovědný za ztrátu zisku nebo jinou
  komerční škodu, včetně speciálních, náhodných, následných nebo jiných
  škod
 - v případě oprávněné reklamace je výše náhrady omezena prodejní cenou
  programu
 - odpovědnosti za vady se výrobce může zbavit bezplatným zasláním nové,
  dokonalejší verze programu uživateliIng. Milan Šorm, Štouračova 19, 635 00 Brno 35, tel. 511 110 890, zaslat zprávu