PROSTOR - Prostorová akustika

Pomocí programu se zjišťují parametry konkrétních sálů z hlediska prostorové akustiky. Tyto parametry jsou zjišťovány na základě teorie vlnové a statistické akustiky a slouží k operativnímu hodnocení prostorů, příp. konstrukčních návrhů úprav jak tvarového, tak i materiálového řešení sálu pro zabezpečení dostatečné srozumitelnosti mluveného nebo hudebního projevu při současném zabezpečení akustické interiérové pohody.

Vstupní údaje:

 • v geometrických podmínkách se zadávají základní rozměry posuzovaného sálu a jeho typ
 • účastnické podmínky specifikují počet posluchačů, příp. účinkujících, klimatické podmínky s předpokládanou teplotou a relativní vlhkostí vnitřního vzduchu
 • materiálově-fyzikální parametry jsou určeny návrhem úpravy povrchů včetně příslušné plošné výměry a frekvenčního určení součinitele pohltivosti příslušných materiálů, příp. akustických konstrukčních prvků
 • umístění zdroje, jeho činitel charakteristiky a akustický výkon jsou základní vstupní atributy pro určení srozumitelnosti v ploše posuzovaného sálu

Výstupní údaje - výpočtové:

 • objem sálu a poměry stran včetně charakteristiky velikosti sálu (doporučená výška sálů s ohledem na typ sálů a jeho objem, minimální objem sálů s ohledem na počet diváků a účinkujících, rovnoměrnost zvukového pole zajistitelná tvarem sálu) jsou základní výstupní parametry určující geometrickou vhodnost posuzovaného prostoru, požadovaný objem na osobu a průměrnou (dosažitelnou) dobu dozvuku odpovídající tvaru sálu.
 • poměr stran, příp. kapacita prostoru jak pro diváky i účinkující
 • počet a hustota vlastních kmitů sálu ve třetinách první oktávy po hranici kritického kmitočtu fk, kde akustické pole je charakterizováno dobou dozvuku.
 • hustota vlastních kmitů sálu charakterizuje geometrickou správnost navrženého sálu a slyšitelnost u spodní hranice kmitočtového pásma (pod kritickým kmitočtem) - jeho stálá vzestupnost a rovnovměrná hustota dává záruku kvalitního poslechu hudebního projevu v nízkých frekvenčních pásmech
 • doplňujícím faktorem, který prokazuje vhodnost tvaru sálu a zejména optimální umístění účinkujících, je střední volná dráha zvukového paprsku
 • doba dozvuku jako jeden z dominantních parametrů prostoru je vypočtena v závislosti na střední pohltivosti a objemu sálu
 • výsledné hodnocení odchylek vypočtené doby dozvuku od optimální hodnoty je výstupní parametr určující nejen vhodný tvar, ale i návrh povrchových úprav prostoru (odchylky jsou hodnoceny ve smyslu čl. 26 ČSN 730527, příp. dalších doplňujících předpisů)
 • optimální vypočtená doba dozvuku je určena jako střední hodnota doby dozvuku v jednotlivých frekvenčních pásmech

Volitelně lze programem získat nabídku vhodných materiálů pro nahrazení části plochy v úloze použitého vybraného materiálu. Program vybere z databáze materiálů (viz program DBMAT) všechny, pro které bude vypočtená optimální doba dozvuku v rozmezí doporučených hodnot, a setřídí je podle hodnoty součtu odchylek vypočtené doby dozvuku od optimální hodnoty pro všechna frekvenční pásma.

Je možné optimalizovat i velikost nahrazované plochy vybraného materiálu (program stanoví plochu materiálu, kdy vypočtená doba dozvuku dosahuje minimálních odchylek od hodnoty optimální).

Výstupní údaje - grafické:

 • ztráta srozumitelnosti souhlásek a z toho vypočtená srozumitelnost včetně izoliniového průběhu je hodnocena ve frekvenčních pásmech 1000, 2000 a 4000 Hz (z grafického vyjádření je ve vztahu ke zdrojům patrno kvalitativní rozložení srozumitelnosti v celé ploše posuzovaného sálu)
 • průběh vypočtené doby dozvuku včetně zobrazení optimální hodnoty je vykreslen pro všechna frekvenční pásma
 • průběhy doby dozvuku pro nahrazované materiály, pokud je výpočet nahrazovaných materiálů požadován
 • volitelně lze zobrazit i průběh činitele zvukové pohltivosti navrhovaného materiálu pro posouzení vlivu materiálu na vypočtenou dobu dozvuku.

Možnosti využití programu:

Program je sestaven tak, aby posloupnost návrhu, příp. hodnocení prostoru, byla kompatibilní s normativním postupem uvedeným v ČSN 730525 a současně je doplněn o výpočet parametrů, které výrazně ovlivňují akustickou homogenitu poslechu a srozumitelnosti mluveného nebo hudebního projevu v příslušném sále.

Jeho vstupní atributy odpovídají středně technické náročnosti znalosti prostorové akustiky, výstupní údaje a jejich hodnocení dávají komplexní obraz o akustice posuzovaného prostoru.

Program je univerzálně aplikovatelný, to znamená, že jeho pomocí lze posuzovat i akusticky náročné prostory, např. divadla, poslechové režijní a nahrávací místnosti. Případné návrhy úprav geometrie sálu, případně změny materiálového řešení vnitřních úprav pro zkvalitnění akustických úprav lze v programu provést velmi operativně a rychle s vyloučením ztráty původních výsledků.


DBMAT - Databanka materiálů

Databáze materiálů, příp. akustických konstrukčních prvků, pro potřeby výpočtů prostorové akustiky (viz program PROSTOR).

Vstupní údaje:

 • skupina, podskupina a číslo provedení materiálu (skupinu a podskupinu lze vybírat z předvolených hodnot)
 • název
 • činitelé zvukové pohltivosti (resp. zvuková pohltivost) pro jednotlivá kmitočtová pásma 125 až 8000 Hz
 • výrobce, dodavatel
 • popis, použití, stupeň hořlavosti

Výstupní údaje:

Volbou dále uvedených parametrů lze získat výstupní sestavu nebo nabídku materiálů, které vyhovují zadaným podmínkám.

Výběrové podmímky se definují pomocí následujících parametrů (ve výsledné podmínce musí platit všechny parametry najednou s výjimkou výrobce a dodavatele, kdy stačí splnění jedné z nich):

 • skupina: číslo skupiny materiálu
 • podskupina: číslo podskupiny materiálu - pouze pro skupiny 2,3
 • výrobce: kód výrobce
 • dodavatel: kód dodavatele
 • činitel zvukové pohltivosti: interval <min,max> pro hodnotu činitele zvukové pohltivosti v zadaném intervalu kmit.pásem
 • třídění podle pásma: zvolené pásmo a typ třídění (dolů,nahoru)
 • NRC: interval NRC <min,max> pro hodnotu NRC (aritmetický průměr činitele zvukové pohltivosti v kmitočtovém pásmu 250, 500, 1000 a 2000 Hz)
 • maximální činitel zvuk. pohltivosti pro všechny kmitočty: podmínky pro činitele zvukové pohltivosti a NRC zde nemají význam

Demoverze

Ing. Milan Šorm, Štouračova 19, 635 00 Brno 35, tel. 511 110 890, zaslat zprávu