RAM - Rovinné prutové konstrukce

Statické řešení rovinných prutových konstrukcí (rám, příhrada). Pruty mohou být i šikmé, spojení prutů kloubové i tuhé, podpory vetknuté i kloubové (odebrány stupně volnosti).

Druhy zatížení - osamělé síly a momenty v uzlech a prutech, plné rovnoměrné a trojúhelníkové zatížení na prutech, deformační zatížení uzlů (dané posuny nebo pootočení), pružné uložení uzlů. Lze řešit několik zatěžovacích případů v jednom výpočtu, včetně kombinací zatěžovacích stavů.

Řešení je geometricky i fyzikálně lineární. Program řeší deformace a vnitřní síly (normálné a posouvající síly, ohybové momenty) v uzlech konstrukce i ve zvoleném dělení zadaných prutů konstrukce.

Tvar konstrukce lze graficky znázornit (včetně očíslování uzlů a prutů). Rovněž lze graficky znázornit průběh všech vnitřních sil v zadaných prutech.

Číselné i grafické informace se zobrazují na displeji a lze je vytisknout i na připojenou tiskárnu.

Program je sestaven na základě deformační varianty metody konečných prvků (MKP).

Řešený rám musí mít konstantní fyzikální vlastnosti (modul pružnosti) a po prvcích (prutech) konstantní průřezové vlastnosti. Program nepočítá se smykovou poddajností prutů.

Hodnoty vnitřních sil jsou určeny pro oba konce prutu včetně vlivu primárního zatížení prutu.

Demoverze

Ing. Milan Šorm, Štouračova 19, 635 00 Brno 35, tel. 511 110 890, zaslat zprávu