V722 verze 5.12 - Kreslení vnitřních vodovodů
--------------------------------------------

rev.220404

 - kontrola výskytu odskoku stoupačky v kopírovaném podlaží
 - upřesnění chybových hlášení

rev.211213

 - instalace PROZET doplněna o verzi pro 4MCAD v.21
 - opravy drobných chyb (izometrie, 3D, cirkulace)

rev.200730

 - doplněna úprava instalace i pro výstup 3D zobrazení rozvodů
  ... změna nabídek a panelů nástrojů

rev.200428

 - zpřesnění kontextové nápovědy

rev.200406

 - nový systém kontextové nápovědy (HTML)

rev.191112

 - přidána možnost stanovení výpočtového průtoku v přívodním
  potrubí vnitřního vodovodu v rodinných a bytových domech
  podle nového vztahu uvedeného ve Změně Z1 ČSN 75 5455
  (informativní příloha B)

rev.191010

 - výstup 3D zobrazení rozvodů doplněn o osy potrubí
  ... pouze v nové verzi programu (PROZET)

rev.190606

 - výstup 3D zobrazení rozvodů doplněn o další údaje a objekty
  ... pouze v nové verzi programu (PROZET)

rev.190405

 - ve výkresech lze mimo globálního (GCS) používat i uživatelský
  souřadný systém (UCS)

rev.181212

 - doplněn výstup 3D zobrazení rozvodů
  ... pouze v nové verzi programu (PROZET)

rev.170912

 - opravena chyba kontroly správného umístění vyvažovacích ventilů

rev.170809

 - přidána možnost úpravy menu CAD programu při nefunkčním
  importu výsledků výpočtu (půdorys, izometrie) do CAD programu
 - zvětšeno označení zař.předmětů (175 mm), zmenšena zpětná klapka
 - program upraven i pro progeCAD 2017

rev.170606

 - opravena chyba automatického číslování u stoupaček ležících
  v různých patrech na stejném místě (různé stoupačky půdorysně
  nad sebou)
 - do standardních armatur přidán kulový ventil podomítkový (KUp)

rev.170428

 - upraveno zadávání čerpadel (přepočet jednotek)

rev.170419

 - u zobrazení tlakových poměrů v koncových uzlech úseků rozvodu
  lze kromě kóty HDT [m] zvolit i hodnotu přetlaku [kPa]
 - doplněna nová značka pro možnost zadání nesouběžnosti příliš
  blízkých stoupaček (blíže jak 510 mm)
  ... změna nabídek a panelů nástrojů

rev.161213

 - lze jednoduše zadat materiál potrubí pro všechna připoj.potrubí
 - chráničku lze zadat i při průchodu vodorovnou konstrukcí uvnitř
  podlaží (mimo strop podlaží)
 - přidána kontrola překročení max. průtoku vodoměrem
 - přidána nová řada potrubí Ekoplastik EVO PP-RCT (S 4)
 - program upraven i pro ZWCAD 2017

rev.160405

 - lze měnit výtokové parametry standardních odběrů (1 až 29)

rev.151001

 - možnost zadat implicitní hodnotu výšky pro odbočující potrubí
  z rozvodného (horizontálního) v podlaze (výška < 0,0 m)
  ... standardně nastavena na 0,0 m
  dosud byla tato hodnota společná pro všechny výšky vedení trasy
  (0,15 m)
 - implicitní hodnotu výšky pro odbočující potrubí z rozvodného
  (horizontálního) lze zadat i nulovou (0,0 m)
 - změna výšky se zadanou značkou v půdorysu (kružnice) se vykreslí
  i u přechodu trasy "pod sebou" do vedení "vedle sebe"

rev.150522

 - přidána značka změny úrovně podlahy (v rámci jednoho podlaží)
  ... změna nabídek a panelů nástrojů
  ... pouze v nové verzi programu (PROZET)

rev.150423

 - značku umístění popisu výšky lze použít i pro půdorys
 - přidána značka pro dvířka (do výpisu materiálu i do izometrie)
  ... změna nabídek a panelů nástrojů
  ... pouze v nové verzi programu (PROZET)

rev.150325

 - zrychlení výpočtu (zkrácení doby výpočtu o 25 %)
 - program vytvořen v nové verzi překladače (úprava vzhledu oken)

rev.140930

 - upraveno dimenzování potrubí podle revize ČSN 75 5455 z února 2014
 - přidán šikmý ventil (VSS)
 - doplněno menu a nástrojové panely (nové zařizovací předměty atd.)
  ... změna nabídek a panelů nástrojů

rev.140305

 - program upraven i pro ZWCAD 2014

rev.140219

 - instalace PROZET doplněna o samostatnou verzi pro DraftSight 2013

rev.131213

 - přidán výpočet odporu armatury z tlakové ztráty a průtoku
 - u armatury lze zadat profil (různý od potrubí)
 - přidány bytové a domovní vodoměry (značka podle ČSN 01 3450)
 - přidány výpustné ventily DN 15 až 25
 - zadání údajů potrubí a čerpadel doplněno o převody jednotek

rev.131021

 - přidána značka "předmět do výpisu" (součet stejně označených
  do výpisu materiálů, příp. popis do izometrie)
  ... pouze v nové verzi programu (PROZET)
 - přidáno měděné potrubí pro rozvody plynu (_med-plyn)
 - přidána nová řada potrubí Ekoplastik STABI PLUS
 - instalace PROZET doplněna o verzi pro progeCAD 2013

rev.131004

 - zvětšena drsnost u potrubí _nerez (z 0,0015 na 0,0100)
 - zmenšena drsnost u pozink.potrubí pro SV (z 2,0 na 1,0)
  (nové potrubí _pozink-sv1.pot)

rev.130919

 - přidán kulový ventil s vypouštěním (KUv) a filtr (F),
  opraven blok výpustného ventilu VypV (opačně)

rev.130909

 - přidán další rohový ventil RV2 (značka podle ČSN 01 3450)
 - značka umístění popisu výšky v izometrii doplněna o možnost
  zadání popisu výšky terénu nebo konstrukce
  ... vše pouze v nové verzi programu (PROZET)

rev.130729

 - zadané značky armatur se vkládají i do výkresů půdorysu
 - do výkresů půdorysu se generují trasy rozvodů do samostatných hladin
 - lze zadávat i výšku se značkou v půdorysu (kružnice)
  ... vše pouze v nové verzi programu (PROZET)
 - instalace doplněna o samostatnou verzi pro AutoCAD LT 2014
 - přidána nová řada potrubí Ekoplastik FIBER BASALT PLUS

rev.130517

 - v přehledu materiálu se armatury se stejným popisem ve výkresu
  (armatury bez přidaného profilu) rozlišují podle své značky
 - oprava zadání obecného podlaží v menu pro Bricscad a ZWCAD
 - přidán nástrojový panel pro volbu podlaží (jen PROZET)

rev.130426

 - přidána značka umístění popisu výšky v izometrii
 - možnost zadání chráničky (izometrie, půdorys, výpis materiálu)
  ... obě značky pouze v nové verzi programu (PROZET)

rev.130319

 - opravena chyba při kreslení izometrie dalších samostatných rozvodů
  (někdy musely mít bezdůvodně zadaný počátek kresby izometrie)
 - přidána kontrola zadání více počátků na jednom rozvodu
 - přidáno nové potrubí ALPEX-DUO
 - téměř dvojnásobné zrychlení výpočtu
 - program vytvořen v nové verzi překladače (úprava vzhledu oken)

rev.121120

 - zpřesněna tvorba výpočtového modelu pro rozvod TV/CV
  (zařazení úseků rozvodu do rozvodného a připojovacího potrubí)

rev.120919

 - přidány vyvažovací ventily na cirkulaci (zobrazen průtok
  a přebytek tlaku k seškrcení)
  ... pouze v nové verzi programu (PROZET)
 - doplněna potrubí Ekoplastik PPR, přidána nová řada Ekoplastik FIBER
 - volitelný výstup izolace SV do půdorysu
 - instalace doplněna o samostatnou verzi pro AutoCAD LT 2013

rev.120626

 - armaturu lze zadat i na konci potrubí "z podlahy/podhledu"

rev.120509

 - opravena chyba spouštění u verze pro ZWCAD

rev.120306

 - do výkresu izometrie lze importovat nestandardní armatury
 - instalace PROZET doplněna o verzi pro progeCAD 2009

rev.120214

 - armatury na trase cirkulace se vkládají ve směru toku vody
 - instalace PROZET doplněna o verzi pro 4MCAD v.11

rev.111216

 - instalace doplněna o verzi pro ZWCAD 2011/2012
 - instalace doplněna o samostatnou verzi Bricscad V11/V12

rev.111012

 - novou verzi programu (PROZET) lze instalovat pro libovolnou (i budoucí)
  verzi AutoCADu, BricsCADu nebo ZwCADu
 - vytvořena časově omezená verze s možností pravidelného upgradu (1 rok)

rev.110819

 - oprava "nekonečné smyčky" při nepřesném zadání zalomené trasy cirkulace

rev.110630

 - oprava chyby v případě dvou úseků ve stejné výšce ze stoupačky
  na jejím konci
 - oprava chyby při kontrole záporné výšky kon.uzlu připoj.potrubí

rev.110427

 - instalace doplněna o samostatné verze AutoCAD 2012 a AutoCAD LT 2012
 - oprava chyby při neznámé (nezadané) značce armatury

rev.110223

 - instalace doplněna o samostatné verze AutoCAD 2011
 - přidána značka pro napojení zař.předmětu z potrubí v podlaze/podhledu
 - do izometrie i půdorysu se generují značky redukce profilů
  ... nutný upgrade programu na verzi 5.09 nebo vyšší

rev.110107

 - instalace doplněna o samostatné verze ZWCAD 2010

rev.101008

 - zpřesnění výpočtu součinitele místních odporů v úseku (tvarovky T)
 - zvětšení max.počtu znaků u poznámky armatur (ze 150 na 400 znaků)
 - opravena chyba způsobující zacyklení programu při některých chybách
  zadání (Výpočet izometrie - "Souběžné úseky")

rev.100716

 - oprava chyby způsobené neortogonálním zadáním úseků TV (trasy velmi
  málo odchýlené od vodorovného směru, tj. 0°), která se projevovala
  hlášeními o nulových nebo nevhodných dimenzích přilehlých úseků CV

rev.100624

 - instalace doplněna o samostatné verze AutoCAD LT 2011
 - oprava chyb při popisu armatur v některých případech svislého potrubí

rev.100524

 - oprava chyby při výpočtu průtoku u občanských staveb, kde byly zadány
  společně pračky+dřezy nebo sprchy+výtoky DN15 (sečtení počtů těchto
  jinak různých druhů výtoků vedlo k menšímu výpočtovému průtoku)

rev.100429

 - mezi blízké armatury se nevkládá mezera (osadí se těsně k sobě)
 - oprava chyby identifikace cirkulačního potrubí v některých
  speciálních případech rozvodu TV+CV (SV+TV pokračuje rovně
  a SV+TV+CV odbočuje v poloze "pod sebou")

rev.100415

 - oprava chyby uložení souboru armatur
  (u všech armatur typ hodnoty odporu uložen jako 'so')
 - úprava instalace pro AutoCAD 2010 a vyšší (založení profilu)

rev.100312

 - oprava chyby při výpočtu nezadané izolace připoj.potrubí SV (min.)
 - zajištěno nezmenšování průtoků (a tedy i profilů) směrem ke zdroji
  (např. při nezapočítávání výlevek u obč. nebo prům.staveb)

rev.100226

 - doplněn přehled o ohřívačích TV a napojeních PV (rezerva tlaku atd.)

rev.100218

 - program navrhuje tloušťku izolace u všech rozvodů (u rozvodů TV podle
  platné vyhlášky, u ostatních minimální tloušťku podle druhu izolace),
  příp. respektuje zadanou tloušťku izolace
 - lze jednoduše zadat izolace v úsecích připoj.potrubí rozvodů TV+CV
 - lze zadat různé druhy izolací pro přívod a zpátečku
  ... nutný upgrade programu na verzi 5.09 nebo vyšší

rev.100120

 - lze použít jiné značky armatur pro šikmé úseky izometrie

rev.091222

 - v izometrii se kreslí značka armatury podle typu zadané armatury
 - do svislých úseků lze vkládat více armatur (do zvolené výšky)
  ... nutný upgrade programu na verzi 5.09 nebo vyšší

rev.091110

 - instalace doplněna o samostatné verze AutoCAD LT 2010 a AutoCAD 2010

rev.090216

 - opraveny některé chyby v kresbě izometrie při přechodu z potrubí
  vedeného vedle sebe do potrubí pod sebou a opačně
 - doplněny kontroly nezadání posledního podlaží
 - opraveny předvolené hydranty (C "starý", D19 a D25)
 - u písma lze zadat i jeho sklon

rev.090116

 - oprava některých chyb při kresbě izometrie u potrubí vedených pod sebou

rev.090106

 - převod českých znaků v kódování UTF-8 do CP1250 (AutoCAD 2007 a výše)
 - instalace doplněna o samostatné verze AutoCAD LT 2009

rev.081214

 - přidány nové soubory izolací Fadox a Tubolit (www.fadopex.cz)
 - ve výstupní sestavě výpočtu rozvodu se vyznačí úseky, kde tloušťka
  izolace nevyhovuje Vyhlášce č.193/2007
 - oprava chyby v návrhu tloušťky izolace: pokud potřebná tloušťka
  neexistuje, vezme se největší možná - dosud se nevzala žádná (0)

rev.081024

 - instalace doplněna o samostatné verze AutoCAD 2009
 - instalace doplněna o samostatné verze ZWCAD 2008 a BricsCad (IntelliCAD)

rev.081015

 - do izometrie se kreslí i značka stoupačky
 - v návrhu trasu lze použít i relativní změnu výšky vůči předchozímu úseku
  - zadává se znaménkem jako +/-výška (např. +0,25 nebo -0,25)
  (Pozor: zápornou výšku vůči podlaze nutno zadat např. pro -0,2 jako 0-0,2)
 - značku ohřívače lze používat i na konci delšího přímého rozvodného potrubí
  (dosud zde byl vhodný pouze obecný ZP)
 - oprava chyb v kreslení izometrie v některých případech vedení tras
  pod sebou při opačném směru proudění
 - oprava chyby při kreslení profilů CV v některých případech za rozdělením
  trasy (dříve profil 0)
 - při kreslení i u výpisu materiálů se vždy používá označení profilů potrubí
  (tedy i při nezadaném výpočtu profilů)

rev.080806

 - oprava dimenzování profilů při různých způsobech výpočtu průtočného
  množství u studené vody s různými počátky SV a TV

rev.080722

 - oprava chyby v interním prohlížeči (izometrie, půdorys)

rev.080714

 - opraveno dimenzování rozvodu požární vody podle ČSN 73 0873
  (při více stoupacích potrubích současné použití nejvýše 3 hydrantů)
 - zkrácení doby výpočtu (asi na třetinu)

rev.080626

 - dimenzování potrubí upraveno podle nové ČSN 75 5455 (1.9.2007)
 - dimenzování rozvodu požární vody upraveno podle ČSN 73 0873
  (současné použití nejvýše 2 až 3 hydrantů)
 - při použití hydrantů v rozvodu SV se uvažuje větší z obou průtoků
 - přidána možnost volby způsobu pojmenování hladin náčrtu

rev.080526

 - opravena chyba při použití volby "jako podlaží" při zadání údajů podlaží
  (profil úseků SV k ohřívači TV stejný nebo větší než profil TV z ohřívače)

rev.080430

 - do příručky (nápovědy) doplněny ukázky správného vedení tras potrubí
 - přepracován odsun kresby izometrie na souběžných stoupačkách
  (vždy se nahoru odsouvá potrubí stoupačky nad nejvyšší odbočkou v patře)
 - oprava různých drobných chyb a nepřesností

rev.080319

 - výpočet tloušťky izolace podle nové směrnice č. 193/2007 (zvětšení!)
 - oprava chyby při odsunu kresby izometrie na souběžných stoupačkách
 - popis profilů ve výkrese i při změně materiálu (dosud jen profilu)
 - další zlepšení zpracování nepřesně zadaného náčrtu ("ne zcela"
  rovnoběžné úseky, "ne zcela" kolmé odbočky)
 - zpřesněna kresba izometrie u nesouběžných úseků rozvodu
 - nezadané názvy sestav u rozvodů TV automaticky doplněny podle
  umístění ohřívače (např. OH-V1-3.np)
 - sjednoceno pravidlo pro zadávání profilu stoupačky a značek na stoupačce
 - do výpisu materiálu doplněn údaj o min.tlakové rezervě, příp.
  o chybějícím tlaku u rozvodů, které nelze tlakově zajistit
 - instalace doplněna o samostatné verze AutoCAD/AutoCAD LT 2008

rev.080124

 - doplněn nový zařizovací předmět - ohřívač TV (zjednodušuje zadání OH)
 - lze používat stejné druhy rozvodů vedené vedle sebe (např. 2xPV)
 - zpřesnění popisu zař.předmětů v izometrii a výpisu materiálů

rev.080113

 - u potrubí lze zadat označení profilu pro výstupy (výkresy, sestavy)
  - např. 1" pro DN 25 u pozinku apod.

rev.080107

 - možnost generovat doplňky půdorysu v jiném měřítku než izometrii
 - oprava chyb při zpracování půdorysů v jiném měřítku než 1:1 (mm)
 - zpřesnění popisu zař.předmětů v izometrii
 - upozornění na zadání křivek místo úseček v návrhu tras
 - zpřesnění kontroly profilů u potrubí z různých materiálů (vnitřní/vnější)
 - zmenšení písma značek a zař.předmětů v návrhu tras

rev.071214

 - opravy chyb u napojení ležatého potrubí do průběžných stoupaček při
  různém směru proudění SV a TV (počátek SV a TV v různých podlažích)

rev.071203
 - oprava chyby při napojení ležatého rozvodu do průběžné stoupačky,
  do které je v témže patře napojeno ještě připojovací potrubí (ZP)

rev.071116

 - úprava importu půdorysu (barva vypnutých hladin)

rev.070919

 - oprava chyby přenosu profilů cirkulace z výpočtu do výkresu
  (po odbočce TV zůstal na CV původní větší profil před odbočkou)
 - doplněn další ukázkový příklad (ohřívač)
 - oprava chyby menu při založení hladin výsledků půdorysu 1.pp
 - oprava jmen.výtoku hydrantů (přehozeny parametry typu C a D)

rev.070911

 - u značek rozšířen parametr "i pro souběžné" (1) na možnost
  "jen pro sousední" (2), kdy značka platí i pro sousední souběžné úseky
 - značka "i pro souběžné" na stoupačce platí jen pro souběžné úseky,
  na jejichž konci je stoupačka (dříve všechny souběžné)
 - u značky "od nejbližšího uzlu" se tento uzel u souběžných úseků
  určuje ve stejném směru jako u dané značky (dříve bližší uzel)
 - zpřesněno dimenzování rozvodu SV při více rozvodech TV
  (profily v úsecích od zdrojů TV k počátku SV dle TV)
 - do výpisu materiálu přidány hodnoty průtoku na začátku každého rozvodu
  a údaje o recirkulaci pro všechny rozvody TV s cirkulací
 - oprava různých chyb

rev.070727

 - není nutné zadávat počátek cirkulace (musí být vždy u počátku TV)
 - oprava různých chyb (např. rozvod dolů přes více než 1 patro atd.)

rev.070531

 - oprava různých chyb

rev.070421

 - zpřesnění při automatickém určení změny výšky potrubí
  u odboček horizontálních rozvodů
 - zlepšení zpracování nepřesně zadaného náčrtu ("ne zcela"
  rovnoběžné úseky se považují za rovnoběžné do odchylky < 1°,
  "ne zcela" dotažené odbočky nebo značky "těsně" mimo úsek
  se považují za ležící na úseku do odchylky < 10 mm)
 - zlepšení zpracování "ne zcela svislých" úseků
 - oprava různých chyb

rev.070302

 - z úlohy lze vybrat pro výpočet jen zadané druhy rozvodů
  (u složitějších úloh tak lze řešit odděleně SV a TV)
 - typ značky (VYS, POC atd.) a výška (VYS) jsou nyní viditelné atributy
  bloku (lze je tedy přesouvat vůči poloze značky)
 - oprava různých chyb

rev.070128

 - zař.předměty na konci větve mohou být zapojeny do T
 - oprava různých chyb

rev.070119

 - do výpisu materiálu doplněny údaje o cirkulaci (čerpadlo atd.)
 - v interním prohlížeči půdorysu se zobrazují barvy dle AutoCADu
  a typy čar dle nastavení uživatele (obdobně u izometrie)
 - oprava zvětšení/zmenšení výšky při větvení trasy (odbočka, rozdělení)
 - oprava přenosu profilů cirkulace za rozdělením trasy
 - oprava zadání značek přímo na stoupačce (výška apod.)

rev.070105

 - oprava napojení rozvodného potrubí do průběžné stoupačky
 - oprava menu v AutoCADu (založit druh rozvodu - pro 1.PP)

rev.070102

 - přenesení zadaných profilů potrubí do úseků s nezadanými profily
  ve směru toku (úloha bez výpočtu profilů)
 - kontrola klesajících profilů potrubí ve směru toku
 - oprava chyby popisu podlaží v izometrii
 - oprava chyby při kontrole výšky odboček v podlaží

rev.061226

 - oprava napojení stoupačky z horního patra (dolů) do nižšího (nahoru)
 - odsun kresby lze zadat i na stoupačce

rev.061221

 - oprava zadání počáteční výšky (od podlahy)
 - oprava zadání profilů mezi různými počátky SV a TV
 - oprava kresby izometrie na počátku (potrubí vedle sebe přechází do
  polohy pod sebou)
 - oprava historie souborů rozvodů
 - oprava spojování rozdělených přímých úseků

rev.061213

 - první zveřejněná verze 5.0

rev.031121

 - první zveřejněná verze 4.0

rev.010208

 - první zveřejněná verze 3.0Představení produktu

Ing. Milan Šorm, Štouračova 19, 635 00 Brno 35, tel. 511 110 890, zaslat zprávu