V722 verze 4.5 - Dimenzování vnitřního vodovodu a plynovodu
-----------------------------------------------------------

rev.240430

 - ve výpočtu rozvodu se zohledňuje rozdílný materiál
  potrubí zpátečky (CV) oproti potrubí přívodní části (TV)
 - doplněn výpočet odporu armatury (profil dle potrubí aj.)
 - přidána nová řada potrubí PVC-C pro TV (HTA) a SV (HTA-F)

rev.220831

 - upraveno formátování výstupu do Wordu

rev.200428

 - zpřesnění kontextové nápovědy

rev.200406

 - nový systém kontextové nápovědy (HTML)

rev.191112

 - přidána možnost stanovení výpočtového průtoku v přívodním
  potrubí vnitřního vodovodu v rodinných a bytových domech
  podle nového vztahu uvedeného ve Změně Z1 ČSN 75 5455
  (informativní příloha B)

rev.170526

 - opravena chyba výpočtu vztlaku u plynů těžších než vzduch

rev.170428

 - upraveno zadávání čerpadel (přepočet jednotek)

rev.170407

 - u zobrazení tlakových poměrů v koncových uzlech úseků rozvodu
  lze kromě kóty HDT [m] zvolit i hodnotu přetlaku [kPa]

rev.150522

 - v textech lze používat i apostrofy (')
 - přidána nová řada potrubí Ekoplastik EVO PP-RCT (S 4)

rev.150203

 - program vytvořen v nové verzi překladače (úprava vzhledu oken)

rev.140930

 - upraveno dimenzování potrubí podle revize ČSN 75 5455 z února 2014

rev.131213

 - přidán výpočet odporu armatury z tlakové ztráty a průtoku
 - zvětšena drsnost u potrubí _nerez (z 0,0015 na 0,0100)
 - zmenšena drsnost u pozink.potrubí pro SV (z 2,0 na 1,0)
  (nové potrubí _pozink-sv1.pot)
 - přidáno měděné potrubí pro rozvody plynu (_med-plyn)
 - přidána nová řada potrubí Ekoplastik STABI PLUS
 - přidána nová řada potrubí Ekoplastik FIBER BASALT PLUS
 - zadání údajů potrubí a čerpadel doplněno o převody jednotek

rev.130331

 - přidáno nové potrubí ALPEX-DUO
 - program vytvořen v nové verzi překladače (úprava vzhledu oken)

rev.120921

 - doplněna potrubí Ekoplastik PPR, přidána nová řada Ekoplastik FIBER
 - kontrola použitého potrubí podle druhu rozvodu (voda/plyn)

rev.110621

 - oprava chyby při kontrole záporné výšky kon.uzlu připoj.potrubí

rev.101209

 - doplněna kontrola maximální rychlosti proudění plynu

rev.101120 (nová verze 4.5)

 - doplněno dimenzování rozvodů domovního plynovodu do tlaku 5 kPa
  (nízkotlaké) nebo 0,5 MPa (středotlaké) podle zásad TPG 704 01

-------------------------------

rev.100514

 - oprava chyby při výpočtu průtoku u praček a myček
  (u občanských staveb s více myčkami/pračkami vycházel menší průtok,
  u průmyslových staveb vycházel větší průtok)

rev.100312

 - program navrhuje tloušťku izolace u všech rozvodů (u rozvodů TV podle
  platné vyhlášky, u ostatních minimální tloušťku podle druhu izolace),
  příp. respektuje zadanou tloušťku izolace
 - lze zadat různé druhy izolací pro přívod a zpátečku

rev.081201

 - přidány nové soubory izolací Fadox a Tubolit (www.fadopex.cz)
 - ve výstupní sestavě výpočtu rozvodu se vyznačí úseky, kde tloušťka
  izolace nevyhovuje Vyhlášce č.193/2007
 - oprava chyby v návrhu tloušťky izolace: pokud potřebná tloušťka
  neexistuje, vezme se největší možná - dosud se nevzala žádná (0)

rev.081017 (nová verze 4.1)

 - dimenzování potrubí upraveno podle nové ČSN 75 5455 (1.9.2007)
 - dimenzování rozvodu požární vody upraveno podle ČSN 73 0873
  (současné použití nejvýše 2 až 3 hydrantů)
 - při použití hydrantů v rozvodu SV se uvažuje větší z obou průtoků
 - výpočet tloušťky izolace podle nové směrnice č. 193/2007 (zvětšení!)

-------------------------------

rev.060626

 - sestavu s přehledem potrubí v úsecích lze tisknout i při
  nezadaném základním druhu izolace (např. u rozvodů SV)

rev.060503

 - změna jmenovitého výtoku bidetu a fontánky na pití DN15
  (dříve 0.2 l/s, nyní 0.1 l/s)
 - oprava chyby v opisu vstupních dat (Speciální údaje:
  dodržení zadaných profilů a návrh nezadaných profilů)


rev.060223

 - oprava chyby při výpočtu teploty úseků ve zpětné části
  (chybně se zanedbal pokles teploty na stoupačce, což vedlo
  k vyšší teplotě, a tedy menší tep.ztrátě - cca o 2-3 %)
 - při požadavku na tisk tepelných ztrát v připojovacím potrubí
  se nezobrazují hodnoty rec.průtoku a kóty HDT v přip.potrubí
 - oprava chyby nevytvoření záložního souboru vstupních dat
  při otevření souboru z historie (Poslední...)

rev.051210

 - potlačení kontroly údajů pro TV v rozvodu SV
 - oprava chyby při vloženém prázdném řádku v gridech
  (potrubí+izolace, odběry, úseky)
 - zpřesněna kontrola údajů potrubí, izolací a čerpadel
 - přidány soubory potrubí PVC US-Metrix a CPVC US-Metrix

rev.050207

 - doplněna kontrola min.průtoku při zadání čerpadel
 - opraven soubor čerpadel Grundfos (min.průtok UP15-14, UP20-14)

rev.050113

 - oprava chyby nezapočtení vlivu sváření u potrubí (> 1.0)
 - přidán soubor čerpadel Grundfos
 - doplněn design pro Windows XP
 - při instalaci update verze se zachovají předchozí nastavení

rev.040609

 - "počeštění" všech hlášení a dotazů
 - rychlejší pohyb kurzoru při zadávání úseků (po stisku Enter)

rev.040416

 - přidán volitelný popis u nových druhů odběru
 - doplněna kontrola teploty na zdroji a na konci rozvodu (větší)
 - oprava chyb (teplota ve zpátečce, interní chyba v sub.MAGTRE)
  při nulovém odběru v připojovacím potrubí (např. odběry pouze
  pro SV při výpočtu TV)

rev.040206

 - oprava chyby zadání záporných výšek kon.uzlů připoj.potrubí

rev.040121

 - celý rozvod lze popsat pouze pomocí rozvodného a připojovacího
  potrubí (nemusí se používat stoupačky)
 - oprava chyby u zadaného profilu potrubí zadávaného vnějším
  průměrem (např. plasty) - program někdy vložil menší profil,
  než byl zadán

rev.031215

 - oprava chyby výpočtu při žádném odběru v připojovacím potrubí
  (např. při odběrech jen pro SV a výpočtu TV)
 - doplněna kontrola zadání základního druhu izolace u rozvodu TV

rev.031121

 - první zveřejněná verze 4.0

novinky a změny ve verzi 4.0:

 - návrh a posouzení izolace potrubí podle vyhlášky MPO č.151/2001
  (izolace navrhovány dle popsané výrobní řady - soubor izolací)

 - rozvod se skládá z rozvodného potrubí, stoupaček a připojovacího
  potrubí, které se zadává jak v úsecích stoupaček, tak v úsecích
  rozvodného potrubí (cirkulace probíhá pouze v rozvodném potrubí
  a ve stoupačkách)
 - stoupačky a připojovací potrubí se popisují samostatně (nezávislé
  číslování uzlů) a připojují se na rozvodné potrubí, resp. úseky
  stoupaček (připoj.potrubí) - lze je přenést i z jiné úlohy
  (využití již dříve zadaných typizovaných zapojení)

 - pro každý úsek rozvodu (rozvodné potrubí, stoupačky, připojovací
  potrubí - přívod i zpátečka) lze zadat libovolný druh a profil
  potrubí, druh a tloušťku izolace - nezadané profily a tloušťky
  program dopočítá

 - všechny výstupní sestavy jsou zkráceny na 85 znaků, takže je lze
  umístit svisle na formát A4 (včetně výstupu do MS Wordu) - méně
  stránek výstupních údajů
 - doplněna sestava popisující profily potrubí a tloušťku izolace
  v úsecích rozvodu (přívod i zpátečka vedle sebe) - lepší přehled
  o údajích v úseku
 - výpočet tepelných ztrát v připoj.potrubí (stanovení příkonu pro
  případné přihřívání v necirkul.části)

 - čerpadla se navrhují dle popsané výrobní řady čerpadel (soubor
  čerpadel) - automatický výběr vhodného typu z řady

 - v libovolném místě připojovacího potrubí lze zadat výšku a
  přetlak výtoku
 - čísla uzlů mohou být libovolná (jedinečná pouze pro danou stou-
  pačku, připoj.potrubí, objekt nebo rozvodné potrubí)
 - u označení stoupaček, připoj.potrubí i objektů lze používat li-
  bovolné znaky (číslice, písmena apod.) - označení může být libo-
  volné, ale musí být jedinečné pro danou úlohu
 - program je kompletně převeden pod Windows95/NT/2002 (lze používat
  "dlouhá" jména pro adresář aplikace)

rev.010208

 - první zveřejněná verze 3.0Představení produktu

Ing. Milan Šorm, Štouračova 19, 635 00 Brno 35, tel. 511 110 890, zaslat zprávu