V722 - Dimenzování vnitřního vodovodu

Návrh nebo posouzení rozvodu teplé a studené vody z centrálního zdroje. Přívodní část rozvodu je větevnatou sítí a spolu se zpětnou částí tvoří dva shodné stromové grafy. Recirkulace v systému je zajišťována čerpáním.

Dimenzování přívodní části rozvodu vychází z předpokladu nepřekročení max. zadané rychlosti proudění vody v úsecích sítě a z dodržení potřebných tlaků pro řádný provoz systému.

Dimenzování zpětné části rozvodu je buď optimalizováno podle účelové funkce zobrazující roční provozní náklady, nebo je zpětná část sítě navržena dle parametrů recirkulačního čerpadla (QH-křivky) tak, aby tlakové ztráty v potrubí odpovídaly pracovnímu bodu čerpadla, danému vypočteným recirkulačním průtokem v síti.

Návrh izolace potrubí (resp. posouzení, pokud je tloušťka zadaná) se provádí podle vyhlášky MPO č. 193/2007 (izolace jsou programem navrhovány dle popsané výrobní řady uložené v souboru izolací).

Rozvody teplé a studené vody

Program poskytuje řadu informací ve všech zadaných úsecích a uzlech systému, jako např. profily, rychlosti, tlaky, teploty, tepelné ztráty aj.

Program umožňuje značné zjednodušení zadávání vstupních údajů - použití typových stoupaček a objektů u opakujících se částí sítě.

Části sítě, které mají shodnou strukturu (tj. geometrii - uzly, úseky, stoupačky a způsob i velikost odběrů) a přitom se v síti vyskytují vícekrát, lze označit jako typové objekty, resp. typové stoupačky (bez horizontální části rozvodu). Takto určené části sítě lze zadat pouze jedenkrát a při zadávání celé sítě už jenom vyznačit, v kterém uzlu horizontálního rozvodu je tento typový objekt, resp. typová stoupačka umístěna. Do jednoho uzlu horizontální části lze připojit jeden typový objekt a jednu typovou stoupačku.

Jednotlivé typy lze do sebe libovolně vkládat, tzn. že v popisu typu lze připojit v uzlech horizontální části typu další typy.

Při zadání typu potrubí lze buď vybírat z předvolených profilů uložených v programu (pozinkované, měděné, PVC jedno i vícetrubkové) nebo je možné si příslušnou řadu potrubí individuálně zadat.

Demoverze

Ing. Milan Šorm, Štouračova 19, 635 00 Brno 35, tel. 511 110 890, zaslat zprávu