S721 verze 1.12 Standard/Professional - Schémata vnitřní kanalizace
------------------------------------------------------------------

rev.240513

 - přidána možnost zadání popisu výšky nebo kóty nivelety
  na trase potrubí
 - lze najednou opravovat označení stoupačky i jejího popisu
  (stejný název atributu obou bloků)

rev.240403

 - oprava chyby nedodržení menšího spádu zadaného
  v parametrech odpadního kalichu (< 3 %)
 - lze zadat větší tloušťku podhledu (podle světlé výšky)

rev.240221

 - lze zvolit způsob určení výšky nezadaného konce svodu
  na kritické cestě (trasa ke spádově nejvzdálenější
  stoupačce) - buď podle min., příp. zadaného spádu,
  nebo podle min. krytí potrubí (implic.)

rev.231128

 - změnu spádu lze zadat i uvnitř svodu odpadního potrubí

rev.231017

 - přidán výstup 3D armatur a zař. předmětů do MS Excelu
  (soubor *.CSV) ... pouze ve verzi ProZet

rev.230911

 - přidán soubor tvarovek Huliot UltraSilent (tichý PP)
 - přidány ukázky zadání (společné větrací potrubí,
  skok na potrubí, výtlačné potrubí, napojení svodu
  shora do hor. potrubí, přivzdušňovací ventil na 
  připojovacím potrubí)

rev.230626

 - přidáno společné větrací potrubí
  (potrubí od stoupačky "dolů" ke stoupačce "průběžné")
 - minimální spád potrubí zohledňuje jeho profil (2 nebo 3 %)
 - profily ve schématech doplněny o spád potrubí
 - nesouosé redukce se ve 3D zobrazují jako souosé

rev.230306

 - instalace doplněna o verzi pro ZWCAD 2023
 - výpočet průtoku odpadních vod doplněn o čerpaný průtok
  ... změna nabídek a panelů nástrojů

rev.230201

 - doplněna možnost zadání skoku na odpadním potrubí
 - přidán odpadní kalich s čerpadlem kondenzátu
 - přidána možnost zadání výtlačného potrubí na konci
  svodu připojovacího potrubí (u ZP)
  ... změna nabídek a panelů nástrojů

rev.221107

 - doplněna možnost zadání skoku na připojovacím potrubí
  (podomítkový kondenzační sifon)
 - přidána možnost automatické volby materiálu izolace
  dešťového odpadního potrubí
 - neexistující přechod (např. 40/100) nahrazen dvěma
  existujícími (např. 40/50 + 50/100)
 - oprava chyby materiálových přechodů u šikmých odboček
  potrubí ze stoupačky

rev.220617

 - osamělé stoupačky "dolů" bez zař.předmětu zařazeny
  při přenosu do programu PR721 do splaškové kanalizace

rev.220222

 - přidána možnost automatické volby materiálu izolace
  vodorovného splaškového odpadního potrubí
 - přidána volba izolace připojovacího potrubí (ano/ne)
 - přidán výstup 3D os do MS Excelu (soubor *.CSV)
  s možností importu 3D os do Revitu

rev.220207

 - přidána možnost automatické volby materiálu dešťového
  odpadního potrubí pro stoupačky s nezadaným materiálem
 - oprava chyby u kresby sestavy kolen u bočního vtoku vlevo
 - zpřesnění popisu profilů ve schématu (hned za přechodem)

rev.210907

 - instalace PROZET doplněna o verzi pro 4MCAD v.21

rev.210624

 - doplněn výstup souboru údajů stoupaček (*.du1) použitelný
  pro dimenzování svodného potrubí v programu PR721

rev.210215

 - odtok kondenzátu (odpadní kalich) se bere jako trvalý průtok
 - přidán soubor tvarovek tvárné litiny (Duktus)
 - doplněn soubor tvarovel ACO_pipe o profily DN40, DN250 a DN315

rev.200730

 - doplněna úprava instalace i pro výstup 3D zobrazení rozvodů
  ... změna nabídek a panelů nástrojů

rev.200616

 - nový systém kontextové nápovědy (HTML)
 - doplněna možnost zadání tloušťky podlahy v podlaží

rev.200521

 - oprava chyby "Kopie z neexistujícího podlaží" (při použití
  volby "Jako podlaží") ... do programu zanesená od rev.190308

rev.191209

 - aktualizován návod k použití programu (Krok za krokem)
 - oprava zobrazení os ve 3D při nastaveném UCS

rev.190925

 - výstup 3D zobrazení rozvodů doplněn o další údaje a objekty

rev.190610

 - ve výkresech lze mimo globálního (GCS) používat i uživatelský
  souřadný systém (UCS)

rev.181213

 - oprava chyby dimenzování připojovacího potrubí
  (možný profil DN90 pro max. 2 WC)
 - oprava chyby profilu zalomeného odpadního potrubí (nezmenšený)
  (chyba zanesena od verze 180522)
 - oprava chyby u 3D výstupu (malý sklon některých krátkých svodů)

rev.181115

 - doplněn výstup 3D zobrazení rozvodů
  ... pouze v nové verzi programu (PROZET)
  ... změna nabídek a panelů nástrojů

rev.180611

 - oprava chyby dimenzování velmi krátkých stoupaček (1-2 patra),
  které se dimenzovaly jako připojovací potrubí (nikoliv odpadní)

rev.180522

 - do značky "Připoj.potrubí v podlaze" doplněna možnost
  zákaz posunu odbočky na stoupačce těsně k předchozí
 - doplněny nové zař. předměty (sprchový žlábek, závěsná výlevka)
  ... změna nabídek a panelů nástrojů
 - oprava chyby profilu u zalomeného větracího potrubí
  (někdy zmenšený profil, nyní vždy nezmenšený)

rev.171031

 - oprava chyby u stoupačky, která se po více odskocích
  dostala do stejné půdorysné polohy jako na svém začátku
  (chyba se projevila rozdělením stoupačky na dvě)
 - oprava chyby u některých případů vedení potrubí v podlaze
  ke stoupačce ("nahoru"), které dále pokračuje pod stropem
  k další stoupačce ("nahoru")

rev.170808

 - doplněna možnost úpravy instalace menu CAD programu při nefunkčním
  importu výsledků výpočtu (půdorys, schémata) do CAD programu
 - program upraven i pro progeCAD 2017

rev.170530

 - oprava chyby kreslení odbočujících ležatých svodů při potřebě
  doplnění oblouku a redukce profilu (neexistující odbočka
  potřebného profilu) - přechodové tvarovky nyní až za obloukem
 - přidán soubor tvarovek Quantum (materiál PVC - Pipelife)
 - přidán soubor tvarovek Wavin SiTech+ (Wavin - tichý PP)

rev.170301

 - oprava chyby dimenzování při přechodu do hor.potrubí (zalomení)
  (občasné nadbytečné zvětšení začátku stoupačky začínající
  na svodu jiné stoupačky, i když tato začínající stoupačka
  už byla někde výše zvětšena)
 - doplněno případné zvětšení profilu dešťového potrubí při jeho
  zalomení (spád < 45° + 2 kolena bez mezikusu + délka svodu >= 2 m)
 - zpřesněno zadání dvojité odbočky (možnost určení zaústěných svodů)
 - možnost zadání přivzdušňovacího ventilu na připojovacím potrubí
  ... změna nabídek a panelů nástrojů
 - přidán soubor tvarovek Skolan dB (Osma - tichý PP)
 - opraven soubor tvarovek KG 2000 PP (doplněn levý oblouk 160-45°)
 - program upraven i pro ZWCAD 2017

rev.161103

 - zadaný materiál potrubí "pro všechna připoj.potrubí" platí
  i pro připojovací potrubí z horizontálního odpadního potrubí

rev.161025

 - lze jednoduše zadat materiál potrubí pro všechna připoj.potrubí
 - kolmé i šikmé rozdělení trasy je automaticky nahrazeno odbočkou
  s obloukem a jedním nebo dvěma oblouky
 - přidán soubor tvarovek KG 2000 PP (materiál PP-MD ... Osma, Wavin)

rev.160927

 - značku materiálu potrubí lze používat v úsecích i na stoupačkách
  (zadaná tabulka potrubí - obdobně jako v programu V722)
 - zjednodušeny nástrojové panely (zrušeny materiály, pouze profily)
  ... změna nabídek a panelů nástrojů
 - přidán soubor tvarovek Raupiano (Rehau - tichý PP)

rev.160318

 - vtoky s vodorovným odtokem napojené do dešťového odpadního
  potrubí (VP+KON) lze zadat i do dvojité odbočky
 - u dešťového odpadního potrubí lze při splnění normových požadavků
  (délka, odtok, sklon) použít i menší profil než DN70

rev.160226

 - oprava chyby při dimenzování vtoků s vodorovným odtokem
  napojených do dešťového odpadního potrubí (VP+KON)
  (chyba jen v úloze s vtoky v různých podlažích, které
  jsou uloženy v samostatných výkresech)
 - překážku lze zadat i těsně u stoupačky (10 mm a více)

rev.151008

 - značku změny materiálu v horizontálním potrubí lze zadávat v rámci
  soustavy svodů i vícekrát (změna materiálu na vnořených svodech)

rev.150325

 - vtok s bočním odtokem lze zadat i na konci stoupačky
 - při přechodu ze stoupačky do horizontálního potrubí u větších spádů
  potrubí (> 10 %) program vybere vhodné koleno (67,5°, 45°, 30°)

rev.150308

 - program vytvořen v nové verzi překladače (úprava vzhledu oken)

rev.141118

 - připojovací potrubí lze zaústit i do horizontálního odpadního
  potrubí (vedeného v podlaze i pod stropem)
 - u stoupaček lze zadat výšku i ohyb stoupačky (dvě hodnoty)
 - aut.umístění dvířek na konci stoupačky lze omezit (čis.kus, ventil)
 - možnost volby při popisu některých tvarovek (redukce, odbočky)
 - opraveno značení hrdel v místech změny materiálu (hrdlové/bezhrdlové)
 - přidán soubor tvarovek WAVIN PE – QUICKSTREAM
 - přidán soubor tvarovek Master-3 (Pipelife)
 - instalace doplněna o samostatnou verzi pro ZWCAD+ 2015

rev.140827

 - oprava chyby (přerušení běhu programu) v některých případech
  napojení připojovacího potrubí do dvojité rohové odbočky

rev.140725

 - upraveno dimenzování potrubí podle revize ČSN 75 6760 z ledna 2014
 - lze volit implicitní chování programu při určení délky mezikusu
  při přechodu z odpadního do svodného potrubí: včetně obou ramen
  přilehlých kolen (dle ČSN - předvoleno) nebo jen mezi rameny kolen
  (doporučeno některými výrobci tvarovek - např. Poloplast)
 - lze volit implicitní chování programu při přechodu z odpadního
  do svodného potrubí: změna profilu (předvoleno) nebo mezikus 250 mm
 - doplněno menu a nástrojové panely (bidet závěsný, umývátko atd.)
  ... změna nabídek a panelů nástrojů
 - do výstupních sestav přidán výpis průtoků v potrubí a výpis tvarovek
  ... pouze ve verzi PROZET

rev.140606

 - přidána možnost zadání uzávěru proti vzduté vodě (typ 1 i 2)

rev.140428

 - opravena chyba u napojení svodu shora (neprovádělo se u odboček
  za prvním ohybem trasy svodu)

rev.140305

 - program upraven i pro ZWCAD 2014

rev.140228

 - opravena chyba při generování půdorysu s tvarovkami v připoj.potrubí
  a občasné nepřesnosti ve výsledné půdorysné trase tohoto potrubí

rev.140130

 - instalace PROZET doplněna o samostatnou verzi pro DraftSight 2013

rev.131120

 - opravena chyba u kolmé odbočky na stoupačce (svody ve 4. a 1. kvadrantu)

rev.131021

 - přidána značka "předmět do výpisu" (součet stejně označených
  do výpisu materiálů, příp. popis do schématu)
  ... pouze ve verzi PROZET
 - instalace PROZET doplněna o verzi pro progeCAD 2013
 - výpis materiálu se ukládá do adresáře úlohy, možnost exportu do Wordu

rev.130919

 - opraven blok zpětné klapky (opačně)

rev.130729

 - instalace doplněna o samostatnou verzi pro AutoCAD LT 2014

rev.130531

 - oprava chyby zadání zobrazených stoupaček (náhodný výskyt znaku $)

rev.130514

 - oprava chyby generování půdorysu při nezadaném náčrtu nejnižšího patra
 - přidán nástrojový panel pro volbu podlaží

rev.130228

 - program vytvořen v nové verzi překladače (úprava vzhledu oken)

rev.121112

 - do výkresů půdorysu se generují trasy svodů včetně tvarovek a stoupaček
  ... pouze ve verzi PROZET

rev.121002

 - instalace doplněna o samostatnou verzi pro AutoCAD LT 2013
 - opraven blok umyvadla ve schématech (snížení výšky horní hrany na 85 cm)

rev.120810

 - lze používat i značky stoupaček menšího průměru než 110 mm
 - lze zadávat i vybrané stoupačky s českými znaky (např. Č1)

rev.120524

 - na trase potrubí lze zadat překážku (součást schémat)
 - vybrané svody lze ve schématech kreslit určenou barvou a typem čáry
  ... pouze ve verzi PROZET
 - spád připojovacího potrubí důsledně dodržuje minimální (3%) nebo zadané
  hodnoty (značka spádu)

rev.120306

 - instalace PROZET doplněna o verzi pro progeCAD 2009
 - instalace PROZET doplněna o verzi pro 4MCAD v.11

rev.111216

 - instalace doplněna o verzi pro ZWCAD 2011/2012
 - instalace doplněna o samostatnou verzi Bricscad V11/V12

rev.111121

 - oprava chyby u stoupačky na konci svodu vedeného v podlaze
  bez připojovacího potrubí ve stejném podlaží
 - oprava nepřístupnosti k výpisu materiálu při použití kopie podlaží

rev.111012

 - novou verzi programu (PROZET) lze instalovat pro libovolnou (i budoucí)
  verzi AutoCADu, BricsCADu nebo ZwCADu
 - vytvořena časově omezená verze s možností pravidelného upgradu (1 rok)

rev.110903

 - doplněn výpis zadaných kondenzačních sifonů
 - do schémat doplněno číslo podlaží
 - oprava občasné chyby při kombinaci materiálů s různým značením 
  stejných profilů (100/110 pod.) na jedné stoupačce
 - vytvořeny nové soubory tvarovek Osma (PVC/PP-HT) a nerezového potrubí
  (EuroPipe a ACO Pipe), aktualizován soubor tvarovek Pipelife

rev.110610

 - doplněna možnost napojení svodu shora do odbočky (svisle, šikmo)
  ... nutný upgrade programu na verzi 1.09 a vyšší

rev.110524

 - oprava chyby spádu připoj.potrubí u šikmo napojených zař.předmětů

rev.110517

 - doplněny možnosti zadání kondenzátního potrubí (odpadní kalich
  s volbou spádu a profilu připoj.potrubí, zadání kondenzačního sifonu)
 - přidána značka změny materiálu v horizontálním potrubí
 - přidána značka změny spádu svodu u horizontálního potrubí
 - přidána značka vedení připojovacího potrubí v podlaze
  ... pro tyto doplňky je nutný upgrade programu na verzi 1.09 a vyšší
 - doplněny stávající soubory tvarovek (např. profily DN200/250 u Polokal NG)
  a vytvořen nový soubor tvarovek pro kondenzátní potrubí (Ekoplastik PPR)

rev.110427

 - instalace doplněna o samostatné verze AutoCAD 2012 a AutoCAD LT 2012

rev.110328

 - oprava chyby osazení kan.dvířek u překrytých stoupaček nad sebou
  (dolů, nahoru)
 - oprava chyby při ukončení potrubí vedeného v podlaze v zadané výšce
  v patře (ventil, zátka)
 - oprava chyby při zadání stejných podlaží ("jako podlaží")

rev.110223

 - instalace doplněna o samostatné verze AutoCAD 2011

rev.110107

 - instalace doplněna o samostatné verze ZWCAD 2010

rev.101013

 - oprava chyby dimenzování posledního patra dešťového potrubí
  (pokud byla zadána v posledním patře stoupačka "dolů", profil byl nulový)
 - oprava chyby výpočtu schémat u stoupaček zaústěných shora přímo
  do odpadního potrubí, u kterých neexistuje příslušná odbočka

rev.100624

 - instalace doplněna o samostatné verze AutoCAD LT 2011

rev.100519

 - doplněn výpis zař.předmětů, které jsou zadané mimo trasu kanalizace
 - úprava instalace pro AutoCAD 2010 a vyšší (založení profilu)

rev.091119

 - zpřesněna pravidla pro zvětšení profilu při zalomení odpadního potrubí
  (ne u kolen s mezikusem, připojení ZP mimo WC pod stropem atd.)
 - lze zadat i zápornou délku u odsunu od nejbližší odbočky
 - instalace doplněna o samostatné verze AutoCAD 2010
 - oprava chyby při kresbě stoupačky uvnitř svodu napojené shora přímo
  do svodu (má-li větší profil než ležatý svod)

rev.091020

 - oprava chyby při dimenzování složitějších rozvodů nevětraného potrubí
  (zbytečně velké profily)
 - doplnění volby hlavního větracího potrubí do zakončení stoupaček
  (např. pro svody zakončené zátkou, které se mají dimenzovat jako
  větrané potrubí)
 - oprava chyby u překrytých stoupaček nad sebou (dolů, nahoru) vedoucí
  občas k poruše ochrany paměti a zmnožení ZP u stoupačky nahoru
 - oprava chyby při kresbě i při odsunu kresby svodu u stoupaček uvnitř
  přímo na svodu (napojené shora přímo do svodu)

rev.090924

 - počet znaků označení stoupačky není omezen (dříve max. 5)
 - oprava chyby při odsunu kresby svodu (neodsunutá redukce u stoupačky)
 - oprava chyby kresby odskoku stoupačky (2 kolena v ohybu bez mezikusu)

rev.090810

 - instalace doplněna o samostatné verze AutoCAD LT 2010

rev.090630

 - ve schématech lze určit směr kresby u připojovacího potrubí
  (vlevo/vpravo od stoupačky) a délku odsunu kresby trasy svodu
  pro odpadní i připojovací potrubí
 - poloha značek stoupačky v její svislé části v patrech nad sebou
  nemusí být přesně na stejném místě (implicitní tolerance 250 mm)
  ... změna souboru nabídek, nutný upgrade programu na verzi 1.07
    (pouze pro AutoCAD a BricsCad)
 - do dešťového odpadního potrubí lze napojit vtok s vodorovným odtokem

rev.090307

 - hlavice u nezadaného zakončení stoupačky doplněna podle profilu
 - oprava chyby při výpočtu průtoku odpadních vod u stoupaček
  s navzájem různým způsobem odběru vody (dříve průtoky podle způsobu
  odběru vody úlohy, nyní podle příslušné stoupačky)

rev.090218

 - všechny značky (včetně ref.bodů a zakončení) zadávány do hladiny značek
 - doplněny kontroly nezadání posledního podlaží a zadání ZP mimo potrubí
 - u písma lze zadat i jeho sklon (jen u verze pro AutoCAD a BricsCad)

rev.090120

 - přidána možnost zvětšení rozměrů hrdel v měřítku 1:100 a větším

rev.090106

 - převod českých znaků v kódování UTF-8 do CP1250 (AutoCAD 2007 a výše)
 - instalace doplněna o samostatné verze AutoCAD LT 2009

rev.081221

 - možnost volby materiálu potrubí pro celou úlohu
  (není už nutné zadávat materiál na všech stoupačkách)
 - tvarovky Pipelife HT doplněny o další dvojité odbočky
 - čistící kusy se kreslí i na připoj.potrubí (včetně popisu)

rev.081118

 - doplněno generování popisu profilů potrubí do výkresů půdorysu
 - přidána možnost osazení čistících kusů do ležatého potrubí
 - místo čistících kusů lze všude použít i zpětnou klapku
 - přidána možnost zadání kan.dvířek kdekoliv v rozvodu
  (změna souboru nabídek !)
  ... pro tyto doplňky je nutný upgrade programu na verzi 1.07 
    (pouze pro AutoCAD a BricsCad)
 - hlavice, ventily, vtoky a vpusti se ve výpisu sečtou podle označení
 - instalace doplněna o samostatné verze AutoCAD 2009

rev.081009

 - oprava chyby v dimenzování svislého splaškového potrubí podle
  ČSN 75 6760: 2003 (profil celého odpadního potrubí podle průtoku
  pod jeho nejnižším přip.potrubím)
 - ve schématech doplněn volitelný popis stoupačky i na jejím konci
 - instalace doplněna o samostatné verze ZWCAD 2008 (IntelliCAD)

rev.080617

 - přidána možnost volby způsobu pojmenování hladin náčrtu

rev.080319

 - instalace doplněna o samostatné verze AutoCAD/AutoCAD LT 2008

rev.080124

 - oprava nepřesnosti u napojení odbočujících svodů hor.potrubí,
  které mají menší úhel napojení, než má použitá odbočka
 - úprava nahrazování neexistujících oblouků hor.potrubí
  (např. oblouk 60° = 2x30° apod.)

rev.080103

 - oprava chyby při použití jiného měřítka půdorysu (např. 1:1000 = 1 m)
  u více podlaží vedle sebe v jednom výkresu

rev.071201

 - doplněno automatické zvětšení profilu u vodorovného odpadního
  potrubí (v nastavení lze zadat min.délku svodu pro zvýšení profilu)
 - přidána další hladina schémat pro popis tvarovek
 - opravena chyba u kreslení vtoku (občas byl vtok vynechán)

rev.071114 (verze 1.07)

 - doplněno dimenzování profilů připojovacího i odpadního potrubí
  dle ČSN EN 12056-2: 2001 a ČSN 75 6760: 2003
  (lze použít i stávající výpočet dle "staré" ČSN 73 6760)
  ... nutný upgrade programu na verzi 1.07 
    (pouze pro AutoCAD a BricsCad)
 - přidána možnost návrhu svislých odboček Geberit 45°
 - zpřesněn výpočet délek odpadního potrubí (přechod horizontálního
  do stoupačky, zakončení stoupačky bez zadané výšky - nevětrané)

rev.070709

 - oprava chyby ve výpisu délek potrubí při změně druhu materiálu
  v horizontálním rozvodu
 - zlepšena možnost instalace a aktualizace menu ve verzích pro
  AutoCAD/AutoCAD LT 2006 a vyšší (CUI)

rev.070427

 - schémata se generují do více hladin (dle typu potrubí,
  tloušťky čáry, velikosti písma atd.) - pouze pro AutoCAD a BricsCad
 - v souboru tvarovek Geberit zrušeny tvarovky s profilem DN 90
  (ponechán v souboru Geberit_90)

rev.061204

 - instalace doplněna o samostatné verze AutoCAD/AutoCAD LT 2007
  (nutný upgrade programu)

rev.060629

 - zpřesněna kontrola zadaných údajů v jednotlivých podlažích

rev.060606

 - oprava chyby ve výpisu materiálu (přivzdušňovací ventil
  se započítal i u stoupačky zakončené kolenem do přip.potrubí)
 - doplněna kontrola zadání výškových kót v m (stoupačky, ZP)

rev.060416

 - všem údajům ve zpracovávaném výkresu lze přidělit stejné číslo
  podlaží (podle jeho hodnoty v zadaném referenčním bodě výkresu),
  takže pokud každý výkres obsahuje údaje pouze z jednoho podlaží,
  lze ve všech výkresech úlohy používat pro vkládané údaje stejnou
  hodnotu podlaží (např. P1)
 - lze měnit předvolenou výšku písma (malé, velké)
 - změna jmenovitého výtoku umyvadla (dříve 0.25 l/s, nyní 0.2 l/s)
 - instalace doplněna o samostatné verze AutoCAD/AutoCAD LT 2006

rev.060106

 - v půdorysu lze zadávat potrubí do více hladin (název dalších
  hladin potrubí musí mít stejný začátek Px_S721_POTRUBI...)
 - volba Start nemění hodnotu LTSCALE (přidána volba Založit schémata)

rev.050524

 - přidán nový soubor tvarovek SML-litina (bezhrdlová litina - 14)

rev.050203

 - instalace doplněna o samostatné verze AutoCAD/AutoCAD LT 2005
  a DataCAD 11
 
rev.050127

 - výpis materiálu doplněn o různé profily vpustí (vpust DN 50
  přidána i do menu)
 - doplněn design pro Windows XP
 - při instalaci update verze se zachovají předchozí nastavení
 - doplněny tvarovky zn. POLOPLAST i u verze pro BricsCad IntelliCAD
  (změna nabídek a panelu nástrojů S721LT.MNS)

rev.040114

 - instalace doplněna o samostatnou verzi pro BricsCad IntelliCAD 4
 - oprava kresby stoupaček s čis.kusem u odskoku dešťového potrubí
  (bez připoj.potrubí)
 - oprava zdvojení připoj.potrubí v některých případech stoupaček
  s odpadním potrubím v podlaze

rev.031208

 - instalace doplněna o samostatné verze AutoCAD/AutoCAD LT 2004

rev.031119

 - doplněno kreslení schémat pouze vybraných stoupaček
 - doplněna možnost kopírování stejných podlaží (bez zadání náčrtu)
 - doplněn obecný zař.předmět (nezobrazuje se ve schématu, ale započte
  se do výpisu ZP)
 - stoupačky v jednom patře na stejném místě nad sebou (jedna dolů,
  druhá nahoru) lze označit stejně (např. S1a apod.)
 - oprava chyby v dimenzování nevětraného splaškového potrubí
  napojeného do nevětrané stoupačky (nezapočtena nevětraná stoupačka)
 - oprava zdvojení připoj.potrubí a dalších chyb v některých případech
  stoupaček umístěných v podlaží přesně nad sebou (dolů + nahoru)
 - kontrola chybného zadání označení stoupačky v patrech nad sebou

rev.030318

 - zpřesněna kontrola nezadaného materiálu u stoupaček (nezadaný
  materiál způsoboval občas "zatuhnutí" programu = nekonečná smyčka)

rev.030217

 - lze volit velikost mezery mezi sousedními stoupačkami ve schématu
 - menu v AutoCADu rozšířeno o 2. a 3.PP

rev.021117

 - opravena chyba při kreslení připoj.potrubí (odbočka za oblouky)
 - opravena chyba kreslení spoj.čar u odbočujícího připoj.potrubí (> 2)
 - max.počet souborů tvarovek rozšířen na 99 (dříve 9)
 - zpřesnění dimenzování (lze zadat profil stoupačky bez přip.potrubí
  v jejím posledním podlaží)

rev.020619

 - instalace doplněna o samostatnou verzi Spirit ver.10
 - zpřesněna kontrola zadání překrytých úseků

rev.020519

 - lze vykreslit standardní zař.předměty i pro nezadaná jména bloků
  u ZP (např. u starších výkresů)
 - zpřesnění dimenzování nevětraného potrubí (na trase svodu k ZP je
  napojen svod s odvětrávanou stoupačkou - kratší délka nevětraného
  potrubí k ZP)
 - oprava chyby u připojení ZP do kolena u odskoku v podlaze

rev.020506

 - ve schématech lze vykreslovat zařizovací předměty
 - zobrazení přehledu změn programu
 - opravena standardní výška odpadu u bidetu (0,1 m)
 - zvětšeno připojovací potrubí pro výlevku na 100 mm (keramická)
 - pro úlohu lze zadat min.krytí potrubí (zavěšené, v podlaze)
 - na konci stoupačky se při nezadané výšce připojí ZP do kolena

rev.020408

 - instalace doplněna o samostatnou verzi AutoCAD LT 2002
 - přidání možnosti výběru z posledních 10 řešených úloh
 - doplnění dalších kontrol zadaných údajů (označení stoupaček aj.)
 - umožnění zadávání záporné hodnoty úrovně podlahy
 - oprava chyby při kontrole instalace v prostředí Windows NT

rev.020325

 - lze kopírovat souřadnice z chybových hlášení do CAD programu
 - lze zadávat bloky stoupaček zvětšené oproti objektům půdorysu
  (větší značky stoupaček v menších měřítkách půdorysu - 1:100 apod.)
 - spolu se stoupačkou se vkládá do půdorysu i označení stoupačky (blok)
 - výpis materiálu lze importovat do MS Excelu (vzniká soubor *.CSV)
 - lze zadat úhel odbočky stoupačky (jednotně pro celou úlohu i pro
  vybrané zař.předměty nebo stoupačky)

rev.020301

 - není nutné zadávat jméno zpracovávaného výkresu (program zpracuje
  všechna podlaží nalezená v exportovaných údajích)

rev.020221

 - doplněna rohová odbočka (zadává se obdobně jako dvojitá odbočka)
 - do zařizovacích předmětů přidán odpadní kalich

rev.020214

 - lze zadat počet kolen v ohybu stoupačky (zadaný počet má přednost
  před automatickou volbou počtu kolen dle délky horiz.potrubí)
 - horizontální odpadní potrubí lze uložit i do podlahy (potrubí se
  zadává do půdorysu daného podlaží)
 - lze zadávat i výšku začátku odskoku vyšší než odpovídá minimálnímu
  krytí a spádu (program dopočte konec odskoku dle min.spádu)
 - lze používat soubory tvarovek s delšími názvy (max. 30 znaků)
 - aktualizovány soubory tvarovek (rozměry, sortiment, PVC a PP Nitra)

rev.020127

 - první zveřejněná verze 1.0 Professional (pro DataCAD 9/LT)
 - automatická volba vhodných tvarovek u krátkých odskoků stoupaček
 - oprava chyby v případech shodného odpadního potrubí s napojenými
  ZP dolů do stoupačky v podlažích nad sebou (potrubí v půdorysu
  končí stoupačkou nahoru i dolů - ZP dolů)
 - nezadaný materiál stoupačky se bere přednostně shora, u stoupaček
  začínajících z odpadního potrubí se bere z něho
 - přidání možnosti napojení připojovacího potrubí pod stropem
 - oprava chyby při zadání výšky konce odskoku (do výpočtu se brala
  místo ní výška začátku odskoku)
 - okno s přehledem chyb v zadání lze zobrazit vždy nahoře (snadnější
  hledání souřadnic v CAD programu)
 - možnost změny některých předvolených údajů (popis ZP a tvarovek)
 - zpřesnění výpočtu délky odpadního potrubí

rev.011217

 - oprava kresby připojovacího potrubí při napojení do více odboček
 - zlepšení dimenzování nevětraného potrubí (větší profily na konci
  se přenesou i do předchozích úseků odpadního potrubí)

rev.011203

 - první zveřejněná verze 1.0 Standard
  (pro AutoCAD 14/2000/i/LT97/LT98/LT2000/i)Představení produktu

Ing. Milan Šorm, Štouračova 19, 635 00 Brno 35, tel. 511 110 890, zaslat zprávu