PROZET verze 6.12 - Projektování rozvodů ZTI
--------------------------------------------

rev.240514 - V722

 - lze najednou opravovat označení stoupačky i jejího popisu
  (stejný název atributu obou bloků)
 - přidána nová řada potrubí PVC-C pro TV (HTA) a SV (HTA-F)

rev.240513 - S721

 - přidána možnost zadání popisu výšky nebo kóty nivelety
  na trase potrubí
 - lze najednou opravovat označení stoupačky i jejího popisu
  (stejný název atributu obou bloků)

rev.240502 - PR721

 - prostupy základy v řezu v samostatné hladině

rev.240430 - V722

 - ve výpočtu rozvodu se zohledňuje rozdílný materiál
  potrubí zpátečky (CV) oproti potrubí přívodní části (TV)
 - doplněn výpočet odporu armatury (profil dle potrubí aj.)

rev.240403 - V722

 - lze zadat větší tloušťku podhledu (podle světlé výšky)

rev.240403 - S721

 - oprava chyby nedodržení menšího spádu zadaného
  v parametrech odpadního kalichu (< 3 %)
 - lze zadat větší tloušťku podhledu (podle světlé výšky)

rev.240328 - PR721

 - zobrazení prostupů základy v půdorysu i řezu
 - oprava chyby dimenzování na konci svodu u stoupaček DN 70,
  kdy místo HT 70 -> PVC 100 bude chybně HT 70 -> PVC 125
  (chyba zanesena do programu od rev.230622)

rev.240221 - S721

 - lze zvolit způsob určení výšky nezadaného konce svodu
  na kritické cestě (trasa ke spádově nejvzdálenější
  stoupačce) - buď podle min., příp. zadaného spádu,
  nebo podle min. krytí potrubí (implic.)

rev.231128 - S721

 - změnu spádu lze zadat i uvnitř svodu odpadního potrubí

rev.231025 - PR721 + V722, S721 (rev.231017)

 - přidán výstup 3D armatur a zař. předmětů do MS Excelu (soubor *.CSV)

rev.230911 - S721 (PR721)

 - přidán soubor tvarovek Huliot UltraSilent (tichý PP)
 - přidány ukázky zadání (společné větrací potrubí,
  skok na potrubí, výtlačné potrubí, napojení svodu
  shora do hor. potrubí, přivzdušňovací ventil na 
  připojovacím potrubí, jímka u PR721)

rev.230910 - V722

 - oprava chyby při použití více armatur ve svislém úseku (skoku)

rev.230626 - S721

 - přidáno společné větrací potrubí
  (potrubí od stoupačky "dolů" ke stoupačce "průběžné")
 - minimální spád potrubí zohledňuje jeho profil (2 nebo 3 %)
 - profily ve schématech doplněny o spád potrubí
 - nesouosé redukce se ve 3D zobrazují jako souosé

rev.230622 - PR721

 - rozšířen počet hloubek pro výpis výkopů a pažení
  (2 nebo 2.5, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 m)
 - nesouosé redukce lze ve 3D zobrazit jako souosé

rev.230315 - PR721

 - oprava chyby u popisu kóty dna jímky v půdorysu (rozdíl výšky
  nátoku a výtoku zadán jako skok nivelety v ose jímky)
 - doplněna vpust ACO Pointlock a žlaby ACO DRAIN Multiline
 - instalace doplněna o verzi pro ZWCAD 2023

rev.230307 - S721

 - instalace doplněna o verzi pro ZWCAD 2023
 - výpočet průtoku odpadních vod doplněn o čerpaný průtok
  ... změna nabídek a panelů nástrojů

rev.230302 - PR721

 - oprava chyby při novém exportu dat po aktualizaci nivelety
  (dialogové úpravě nivelety), kdy se vygenerovaly body nivelety
  poblíž odboček (posun trasy kvůli odbočce)
 - z přenesených údajů ze stoupaček (program S721) lze získat
  i hodnoty případného zadaného čerpaného průtoku

rev.230224 - B720

 - dolní mez počtu dní pro určení roční potřeby vody snížena na 1
 - výstup do Wordu doplněn o nastavení řádkování a odstavců

rev.230201 - S721

 - doplněna možnost zadání skoku na odpadním potrubí
 - přidán odpadní kalich s čerpadlem kondenzátu
 - přidána možnost zadání výtlačného potrubí na konci
  svodu připojovacího potrubí (u ZP)
  ... změna nabídek a panelů nástrojů

rev.230126 - V722

 - přidán výstup 3D os armatur do MS Excelu (soubor *.CSV)
 - instalace doplněna o verzi pro ZWCAD 2023

rev.221115 - PR721

 - do půdorysu přidány údaje o průtoku a výšce dna potrubí
  na začátku každé soustavy svodů
 - do 3D (+ export do Excelu) přidány osy šachet a jímek

rev.221107 - S721

 - doplněna možnost zadání skoku na připojovacím potrubí
  (podomítkový kondenzační sifon)
 - přidána možnost automatické volby materiálu izolace
  dešťového odpadního potrubí
 - neexistující přechod (např. 40/100) nahrazen dvěma
  existujícími (např. 40/50 + 50/100)
 - oprava chyby materiálových přechodů u šikmých odboček
  potrubí ze stoupačky

rev.220617 - PR721

 - průběh i návrh nivelety zohledňují nesouosé redukce
  i odbočky menších profilů
 - přidána možnost zadání průvlaku (základ 4 + zadaná výška)
 - přidaná možnost zadání průběhu základové desky u potrubí
  uloženého v rýze pod podlahou (použitý typ základu 0)
 - kontrola výskytu prostupu základem doplněna o rezervu
 - oprava chyby programu (překročení počtu iterací) při zadání
  dalšího skoku nivelety za odbočkou ve skoku nivelety
 - oprava chyby programu v některých případech napojení odboček
  (málo místa pro vložení tvarovek - odbočka + oblouk)
 - oprava chyby při zadání nivelety v 1.úseku 1.svodu soustavy
  svodů

rev.220617 - S721

 - osamělé stoupačky "dolů" bez zař.předmětu zařazeny
  při přenosu do programu PR721 do splaškové kanalizace

rev.220404 - V722

 - kontrola výskytu odskoku stoupačky v kopírovaném podlaží
 - oprava drobných chyb (3D), upřesnění chybových hlášení

rev.220308 - PR721

 - k základům přidán kruhový prostup a drážka
 - přidán výstup 3D os do MS Excelu (soubor *.CSV)
  s možností importu 3D os do Revitu
 - aktualizace nivelety zachovává i zrušené zlomy trasy

rev.220225 - V722

 - přidán výstup 3D os do MS Excelu (soubor *.CSV)
  s možností importu 3D os do Revitu

rev.220222 - S721

 - přidána možnost automatické volby materiálu izolace
  vodorovného splaškového odpadního potrubí
 - přidána volba izolace připojovacího potrubí (ano/ne)
 - přidán výstup 3D os do MS Excelu (soubor *.CSV)
  s možností importu 3D os do Revitu

rev.220207 - S721

 - přidána možnost automatické volby materiálu dešťového
  odpadního potrubí pro stoupačky s nezadaným materiálem
 - oprava chyby u kresby sestavy kolen u bočního vtoku vlevo
 - zpřesnění popisu profilů ve schématu (hned za přechodem)

rev.211222 - PR721

 - dimenzování potrubí rozšířeno o možnost kombinace
  regulovaného i neregulovaného odtoku srážkových vod

rev.211215 - PR721

 - oprava chyby při kresbě potrubí ze spadiště (skok v šachtě)
  a při zadání nivelety v 1.úseku 1.svodu soustavy svodů

rev.211213 - V722

 - opravy drobných chyb (izometrie, 3D, cirkulace)

rev.211129 - PR721

 - doplněno dimenzování svodného potrubí podle přenesených
  údajů ze stoupaček (program S721) nebo podle zadaných
  odtoků stoupaček a vpustí
 - přidána možnost zadání čerpaného průtoku a výtlačného
  potrubí (včetně výpočtu parametrů čerpadla)
  ... pouze ve verzi PROZET
  ... změna nabídek a panelů nástrojů
 - oprava chyby při výpočtu výkopů se současně nastaveným
  zobrazením absolutních výšek
 - doplněna možnost nezapočítání výkopů zadaných částí trasy

rev.210907 - PR721, S721, V722

 - instalace PROZET doplněna o verzi pro 4MCAD v.21

rev.210624 - S721

 - doplněn výstup souboru údajů stoupaček (*.du1) použitelný
  pro dimenzování svodného potrubí v programu PR721

rev.210215 - S721

 - odtok kondenzátu (odpadní kalich) se bere jako trvalý průtok
 - přidán soubor tvarovek tvárné litiny (Duktus)
 - doplněn soubor tvarovel ACO_pipe o profily DN40, DN250 a DN315

rev.210329 - B720

 - oprava chyby při přidání údajů z jiné úlohy

rev.210301 - PR721

 - oprava chyby u výpočtu výkopů a 3D zobrazení rozvodů
 - přidán soubor tvarovek tvárné litiny (Duktus)

rev.210218 - B720

 - k aktuální úloze lze přidat údaje z jiné úlohy (provozy včetně
  jejich zařizovacích předmětů, odvodňované plochy atd.)

rev.210121 - PR721

 - výstup výkopů a pažení šachet rozdělen na šachty a jímky

rev.210112 - PR721

 - výpočet výkopů a pažení doplněn o tabulku profilů,
  zohledněno křížení svodů, šířka výkopu doplněna do 3D zobrazení,
  možnost nastavení standardní výšky podsypu (100 mm)
  a min. hloubky pro pažení (1,3 m)

rev.201211 - PR721

 - doplněn výpočet výkopů a pažení pro potrubí a šachty
  ... změna nabídek a panelů nástrojů

rev.201006 - B720

 - doplněno vsakování přečištěných splaškových vod

rev.200921 - B720

 - doplněna možnost zadání retenční nádrže uvnitř budovy

rev.200730

 - doplněna úprava instalace i pro výstup 3D zobrazení rozvodů
  ... změna nabídek a panelů nástrojů

rev.200730 - PR721

 - výstup 3D zobrazení rozvodů umožněn i pro progeCAD a ZWCAD
  ... změna nabídek a panelů nástrojů

rev.200622 - PR721

 - možnost volby výšky skruží u betonové šachty o průměru 1 m
  (starší = 300/600 mm, novější = 250/500 mm ... implic.)

rev.200616 - S721

 - nový systém kontextové nápovědy (HTML)
 - doplněna možnost zadání tloušťky podlahy v podlaží

rev.200528 - PR721

 - nový systém kontextové nápovědy (HTML)

rev.200521 - S721

 - oprava chyby "Kopie z neexistujícího podlaží" (při použití
  volby "Jako podlaží") ... do programu zanesená od rev.190308

rev.200406 - V722

 - nový systém kontextové nápovědy (HTML)

rev.200316 - PR721

 - popis případných prostupů základy se zobrazuje i v půdorysu

rev.200305 - PR721

 - přidána možnost použití izolací potrubí (výpis materiálu,
  výstup 3D zobrazení rozvodů)

rev.191209

 - aktualizován návod k použití programu (Krok za krokem)
 - oprava zobrazení os ve 3D při nastaveném UCS

rev.191112 - V722

 - přidána možnost stanovení výpočtového průtoku v přívodním
  potrubí vnitřního vodovodu v rodinných a bytových domech
  podle nového vztahu uvedeného ve Změně Z1 ČSN 75 5455
  (informativní příloha B)

rev.191010 - V722

 - výstup 3D zobrazení rozvodů doplněn o osy potrubí
 - do standardních armatur přidána protipožární armatura (plyn)
  ... změna nabídek a panelů nástrojů

rev.191008 - PR721

 - výstup 3D zobrazení rozvodů doplněn o další údaje a objekty

rev.190925 - S721

 - výstup 3D zobrazení rozvodů doplněn o další údaje a objekty

rev.190611 - V722

 - výstup 3D zobrazení rozvodů doplněn o další údaje a objekty

rev.190610 - PR721

 - opraven popis šachty v měřítku řezu 1:100
 - lze zadávat zápornou kótu srovnávací roviny
 - přidán soubor tvarovek PP Master (materiál PP - Pipelife)

rev.190412 - PR721

 - zpřesněna kresba nivelety v řezu u malých změn spádu,
  kde se nevkládá oblouk (< 3° ... natočení v hrdle)

rev.190405

 - program upraven i pro progeCAD 2019

rev.190322 - PR721

 - u základu typu 2 (pas) lze zadat zkosení stěn základu
 - oprava občasného chybného popisu kóty dna šachty v půdorysu

rev.190308

 - ve výkresech lze mimo globálního (GCS) používat i uživatelský
  souřadný systém (UCS)

rev.190204 - PR721

 - doplněn výstup 3D zobrazení rozvodů

rev.181213 - S721

 - oprava chyby dimenzování připojovacího potrubí
  (možný profil DN90 pro max. 2 WC)
 - oprava chyby profilu zalomeného odpadního potrubí (nezmenšený)
  (chyba zanesena od verze 180522)
 - oprava chyby u 3D výstupu (malý sklon některých krátkých svodů)

rev.181212 - V722

 - doplněn výstup 3D zobrazení rozvodů

rev.181115 - S721

 - doplněn výstup 3D zobrazení rozvodů
  ... změna nabídek a panelů nástrojů

rev.180611 - S721

 - oprava chyby dimenzování velmi krátkých stoupaček (1-2 patra),
  které se dimenzovaly jako připojovací potrubí (nikoliv odpadní)

rev.180607 - PR721

 - v půdorysu se zachovává vedení trasy potrubí podle zadaného návrhu
  i v případech, kdy není dostatek místa pro vložené tvarovky
 - oprava chyby vedení nivelety před boční vpustí

rev.180528 - PR721

 - oprava chyby u plastových šachet s různým profilem vtoku a výtoku
  (někdy došlo k zacyklení při zpracování náčrtu a následné havárii)

rev.180522 - S721

 - do značky "Připoj.potrubí v podlaze" doplněna možnost
  zákaz posunu odbočky na stoupačce těsně k předchozí
 - doplněny nové zař. předměty (sprchový žlábek, závěsná výlevka)
  ... změna nabídek a panelů nástrojů
 - oprava chyby profilu u zalomeného větracího potrubí
  (někdy zmenšený profil, nyní vždy nezmenšený)

rev.180419 - PR721

 - oprava chyby při změně materiálu u odbočujícího svodu
  (ve skoku nivelety nebo v ležatém svodu napojeném přímo
  pod úhlem ramene odbočky)
 - oprava chyby při napojení boční vpusti blízko za skokem nivelety
 - při zadání bodu nivelety lze libovolně kombinovat absolutní
  a relativní výšky (kóta dna vyšší a nižší, zadané výšky odboček)

rev.171201 - B720

 - nový systém kontextové nápovědy (HTML)

rev.171102 - PR721

 - oprava chyby při aktualizaci nivelety u svodu zakončeného
  otočnou vpustí (nevygeneroval se koncový bod nivelety)

rev.171031 - S721

 - oprava chyby u stoupačky, která se po více odskocích
  dostala do stejné půdorysné polohy jako na svém začátku
  (chyba se projevila rozdělením stoupačky na dvě)
 - oprava chyby u některých případů vedení potrubí v podlaze
  ke stoupačce ("nahoru"), které dále pokračuje pod stropem
  k další stoupačce ("nahoru")

rev.170926 - PR721

 - doplněna možnost osazení kruhové jímky do ohybu trasy

rev.170912 - V722

 - opravena chyba kontroly správného umístění vyvažovacích ventilů

rev.170809 - V722

 - přidána možnost úpravy menu CAD programu při nefunkčním
  importu výsledků výpočtu (půdorys, izometrie) do CAD programu
 - zvětšeno označení zař.předmětů (175 mm), zmenšena zpětná klapka
 - program upraven i pro progeCAD 2017

rev.170808 - PR721, S721

 - doplněna možnost úpravy instalace menu CAD programu při nefunkčním
  importu výsledků výpočtu (půdorys, řezy) do CAD programu
 - program upraven i pro progeCAD 2017

rev.170606 - V722

 - opravena chyba automatického číslování u stoupaček ležících
  v různých patrech na stejném místě (různé stoupačky půdorysně
  nad sebou)
 - do standardních armatur přidán kulový ventil podomítkový (KUp)

rev.170530 - S721

 - oprava chyby kreslení odbočujících ležatých svodů při potřebě
  doplnění oblouku a redukce profilu (neexistující odbočka
  potřebného profilu) - přechodové tvarovky nyní až za obloukem
 - přidán soubor tvarovek Quantum (materiál PVC - Pipelife)
 - přidán soubor tvarovek Wavin SiTech+ (Wavin - tichý PP)

rev.170526 - V722

 - opravena chyba výpočtu vztlaku u plynů těžších než vzduch

rev.170428 - V722

 - upraveno zadávání čerpadel (přepočet jednotek)

rev.170419 - V722

 - u zobrazení tlakových poměrů v koncových uzlech úseků rozvodu
  lze kromě kóty HDT [m] zvolit i hodnotu přetlaku [kPa]
 - doplněna nová značka pro možnost zadání nesouběžnosti příliš
  blízkých stoupaček (blíže jak 510 mm)
  ... změna nabídek a panelů nástrojů

rev.170321 - B720

 - doplněn výpočet vsakování (podzemní prostory, pórovitost,
  regulovaný odtok)

rev.170301 - S721

 - oprava chyby dimenzování při přechodu do hor.potrubí (zalomení)
  (občasné nadbytečné zvětšení začátku stoupačky začínající
  na svodu jiné stoupačky, i když tato začínající stoupačka
  už byla někde výše zvětšena)
 - doplněno případné zvětšení profilu dešťového potrubí při jeho
  zalomení (spád < 45° + 2 kolena bez mezikusu + délka svodu >= 2 m)
 - zpřesněno zadání dvojité odbočky (možnost určení zaústěných svodů)
 - možnost zadání přivzdušňovacího ventilu na připojovacím potrubí
  ... změna nabídek a panelů nástrojů
 - přidán soubor tvarovek Skolan dB (Osma - tichý PP)
 - opraven soubor tvarovek KG 2000 PP (doplněn levý oblouk 160-45°)
 - program upraven i pro ZWCAD 2017

rev.170201 - B720

 - výpočet vsakování a akumulace dešťové vody upraven podle ČSN 75 9010
 - doplněn výpočet min. nutné plochy vsakování (maximální retenční objem)

rev.161213 - V722

 - lze jednoduše zadat materiál potrubí pro všechna připoj.potrubí
 - chráničku lze zadat i při průchodu vodorovnou konstrukcí uvnitř
  podlaží (mimo strop podlaží)
 - do výpisu materiálů přidány zadané flexibilní hadice
 - přidána kontrola překročení max. průtoku plynoměrem (vodoměrem)
 - do standardních armatur přidány další plynoměry (G 4 až G 25)
  ... změna nabídek a panelů nástrojů
 - přidána nová řada potrubí Ekoplastik EVO PP-RCT (S 4)
 - program upraven i pro ZWCAD 2017

rev.161115 - PR721

 - opravena chyba zvětšování hrdel tvarovek u větších měřítek (1:100)
 - přidán soubor tvarovek Skolan dB (Osma - tichý PP)
 - opraven soubor tvarovek KG 2000 PP (doplněn levý oblouk 160-45°)
 - program upraven i pro ZWCAD 2017

rev.161103 - S721

 - zadaný materiál potrubí "pro všechna připoj.potrubí" platí
  i pro připojovací potrubí z horizontálního odpadního potrubí

rev.161101 - PR721

 - značku změny materiálu lze použít i na konci svodu
  (jiný materiál stoupačky, než je materiál svodu)

rev.161025 - S721

 - lze jednoduše zadat materiál potrubí pro všechna připoj.potrubí
 - kolmé i šikmé rozdělení trasy je automaticky nahrazeno odbočkou
  s obloukem a jedním nebo dvěma oblouky
 - přidán soubor tvarovek KG 2000 PP (materiál PP-MD ... Osma, Wavin)

rev.161018 - PR721

 - obdélníkovou revizní šachtu lze zadávat i v terénu (nejen v budově)
 - přidaná značka výškové kóty pro možnost popisu úrovně terénu nebo
  podlahy v podélném řezu
 - tvarovku lze zadat i v kruhové revizní šachtě (např. zpětná klapka)
 - opravena chyba vedení trasy v půdorysu při zahnutí trasy v šachtě
  nebo příliš blízko za ní
 - přidán soubor tvarovek KG 2000 PP (materiál PP-MD ... Osma, Wavin)

rev.161007 - PR721

 - opravena nepřesnost při kreslení trasy z odbočky, která je jen mírně
  odlišná od úhlu tvarovky (rozdíl do 0,5°)
 - rozdíl úhlů úseku trasy a tvarovky (odbočka, oblouk) menší nebo roven
  5° se ignoruje (nenahradí se obloukem - natočení tvarovky v hrdle)

rev.160927 - S721

 - značku materiálu potrubí lze používat v úsecích i na stoupačkách
  (zadaná tabulka potrubí - obdobně jako v programu V722)
 - zjednodušeny nástrojové panely (zrušeny materiály, pouze profily)
  ... změna nabídek a panelů nástrojů
 - přidán soubor tvarovek Raupiano (Rehau - tichý PP)

rev.160924 - PR721

 - v jedné úloze lze kombinovat libovolné druhy materiálů tvarovek
  (použití značek materiálu - obdobně jako v programu V722)
 - obecné údaje úlohy se zadávají v dialogovém okně programu
  (dosud bloky v CADu)
 - zjednodušeny nástrojové panely (zrušeny materiály, pouze profily)
  ... změna nabídek a panelů nástrojů

rev.160408 - B720

 - při stanovení velikosti lapače tuků se u zařizovacích předmětů,
  které nemají stanovený přítok (např. vpusti), vezme hodnota odtoku

rev.160405 - V722

 - lze měnit výtokové parametry standardních odběrů
  (1 až 29 pro rozvody vody, 1 až 17 pro rozvody plynu)
 - přidán regulátor tlaku plynu (RTP)
  ... změna nabídek a panelů nástrojů

rev.160318 - S721

 - vtoky s vodorovným odtokem napojené do dešťového odpadního
  potrubí (VP+KON) lze zadat i do dvojité odbočky
 - u dešťového odpadního potrubí lze při splnění normových požadavků
  (délka, odtok, sklon) použít i menší profil než DN70

rev.160226 - S721

 - oprava chyby při dimenzování vtoků s vodorovným odtokem
  napojených do dešťového odpadního potrubí (VP+KON)
  (chyba jen v úloze s vtoky v různých podlažích, které
  jsou uloženy v samostatných výkresech)
 - překážku lze zadat i těsně u stoupačky (10 mm a více)

rev.151008 - S721

 - značku změny materiálu v horizontálním potrubí lze zadávat v rámci
  soustavy svodů i vícekrát (změna materiálu na vnořených svodech)

rev.151001 - V722

 - možnost zadat implicitní hodnotu výšky pro odbočující potrubí
  z rozvodného (horizontálního) v podlaze (výška < 0,0 m)
  ... standardně nastavena na 0,0 m
  dosud byla tato hodnota společná pro všechny výšky vedení trasy
  (0,15 m)
 - implicitní hodnotu výšky pro odbočující potrubí z rozvodného
  (horizontálního) lze zadat i nulovou (0,0 m)
 - změna výšky se zadanou značkou v půdorysu (kružnice) se vykreslí
  i u přechodu trasy "pod sebou" do vedení "vedle sebe"

rev.150629 - PR721

 - horní koleno skoku nivelety zvoleno podle spádu následujícího úseku
 - oprava chyby výpočtu půdorysu u příliš krátkých svodů
 - maximální počet znaků označení stoupačky zvětšen na 11 (dosud 5)
 - v textech lze používat i apostrofy (')

rev.150522 - V722

 - přidána značka změny úrovně podlahy (v rámci jednoho podlaží)
  ... změna nabídek a panelů nástrojů

rev.150513 - PR721

 - oprava chyby kreslení trasy v půdorysu u svodů malých profilů
  z odbočky ve skoku nivelety

rev.150428 - V722

 - značku umístění popisu výšky lze použít i pro půdorys
 - přidána značka pro dvířka (do výpisu materiálu i do izometrie)
  ... změna nabídek a panelů nástrojů

rev.150401 - PR721

 - přidán soubor tvarovek Wavin PE100 RC (tlakové rozvody kanalizace a vody)
 - doplněny nové nástrojové panely (svody, založit hladiny)
  ... změna nabídek a panelů nástrojů

rev.150325 - S721

 - vtok s bočním odtokem lze zadat i na konci stoupačky
 - při přechodu ze stoupačky do horizontálního potrubí u větších spádů
  potrubí (> 10 %) program vybere vhodné koleno (67,5°, 45°, 30°)

rev.150308

 - zrychlení výpočtu (zkrácení doby výpočtu o 25 %)
 - program vytvořen v nové verzi překladače (úprava vzhledu oken)

rev.141118 - S721

 - připojovací potrubí lze zaústit i do horizontálního odpadního
  potrubí (vedeného v podlaze i pod stropem)
 - u stoupaček lze zadat výšku i ohyb stoupačky (dvě hodnoty)
 - aut.umístění dvířek na konci stoupačky lze omezit (čis.kus, ventil)
 - možnost volby při popisu některých tvarovek (redukce, odbočky)
 - opraveno značení hrdel v místech změny materiálu (hrdlové/bezhrdlové)
 - přidán soubor tvarovek WAVIN PE – QUICKSTREAM
 - přidán soubor tvarovek Master-3 (Pipelife)
 - instalace doplněna o samostatnou verzi pro ZWCAD+ 2015

rev.140930 - V722

 - upraveno dimenzování potrubí podle revize ČSN 75 5455 z února 2014
 - přidán šikmý ventil (VSS)
 - doplněno menu a nástrojové panely (nové zařizovací předměty atd.)
  ... změna nabídek a panelů nástrojů

rev.140908 - B720

 - opraven výpočet součinitele současnosti výtok.armatur s aut.uzavíráním
  (9 a více) u nárazových odběrů (výpočet max. potřeby vody podle ČSN)

rev.140827 - S721

 - oprava chyby (přerušení běhu programu) v některých případech
  napojení připojovacího potrubí do dvojité rohové odbočky

rev.140725 - B720

 - opraveny odtoky některých ZP podle nové normy (tlak.spl.WC, velkodřez),
  doplněna pisoárová mísa bez splachování (nový typ 45)

rev.140725 - S721

 - upraveno dimenzování potrubí podle revize ČSN 75 6760 z ledna 2014
 - lze volit implicitní chování programu při určení délky mezikusu
  při přechodu z odpadního do svodného potrubí: včetně obou ramen
  přilehlých kolen (dle ČSN - předvoleno) nebo jen mezi rameny kolen
  (doporučeno některými výrobci tvarovek - např. Poloplast)
 - lze volit implicitní chování programu při přechodu z odpadního
  do svodného potrubí: změna profilu (předvoleno) nebo mezikus 250 mm
 - doplněno menu a nástrojové panely (bidet závěsný, umývátko atd.)
  ... změna nabídek a panelů nástrojů
 - do výstupních sestav přidán výpis průtoků v potrubí a výpis tvarovek

rev.140606 - S721

 - přidána možnost zadání uzávěru proti vzduté vodě (typ 1 i 2)

rev.140717 - PR721

 - lze volit implicitní chování programu při určení délky mezikusu
  při přechodu z odpadního do svodného potrubí: včetně obou ramen
  přilehlých kolen (dle ČSN - předvoleno) nebo jen mezi rameny kolen
  (doporučeno některými výrobci tvarovek - např. Poloplast)

rev.140530 - B720

 - výpočet max. potřeby vody podle ČSN upraven podle nové ČSN 75 5455
  z února 2014 (dtto i pro maximální odtok odpadní vody u lapače tuku)
 - výpočet max. odtoku vody podle ČSN upraven podle nové ČSN 75 6760
  z ledna 2014
 - doplněna tabulka součinitelů odtoku srážkových vod a intenzit deště

rev.140512 - B720

 - do výpočtu vsakování doplněn součinitel bezpečnosti vsaku
  a kontrola doby prázdnění vsakovacích zařízení (max. 72 hod)

rev.140508 - PR721

 - lze volit implicitní chování programu při přechodu z odpadního
  do svodného potrubí: změna profilu (předvoleno) nebo mezikus 250 mm
 - i v horním ohybu skoku nivelety lze zadat kolena na sraz u sebe (-2)
 - u svislé vpusti lze zadat přechod profilů hned za ohyb (značka KON)
 - šachtu lze zakončit i nad terénem (kóta poklopu)
 - v intervalu kreslených svodů lze použít i písmena (předznačení svodů)
 - doplněny nové nástrojové panely (body nivelety a vložené tvarovky)
  ... změna nabídek a panelů nástrojů

rev.140428 - S721

 - opravena chyba u napojení svodu shora (neprovádělo se u odboček
  za prvním ohybem trasy svodu)

rev.140404 - PR721

 - přidána možnost zadání jímky (průtočná i neprůtočná),
  kanalizačních dvířek a uzávěru proti vzduté vodě (typ 1 i 2)
 - výtok ze šachty nebo jímky může mít menší profil než nátok
 - výpis materiálu doplněn o přehled šachet
 - jako tvarovku lze v libovolném místě trasy zadat i přímou troubu
 - opravena chyba při změně profilu mezi šachtami, kde není žádná
  tvarovka (odbočka, oblouk)
 - soubory s kam.odbočkami 45° (Keramo Steinzeug - název končící *_kam45)
  doplněny o profily DN 250 a DN 300

rev.140305

 - program upraven i pro ZWCAD 2014

rev.140228 - S721

 - opravena chyba při generování půdorysu s tvarovkami v připoj.potrubí
  a občasné nepřesnosti ve výsledné půdorysné trase tohoto potrubí

rev.140219

 - instalace doplněna o samostatnou verzi pro DraftSight 2013

rev.140121 - B720

 - oprava formátování ve výstupu pro MS Excel (necelý počet MJ)

rev.131213 - V722

 - přidán výpočet odporu armatury z tlakové ztráty a průtoku
 - u armatury lze zadat profil (různý od potrubí)
 - přidány bytové a domovní vodoměry (značka podle ČSN 01 3450)
 - přidány výpustné ventily DN 15 až 25
 - změněny bloky vyvažovacích ventilů
 - zadání údajů potrubí a čerpadel doplněno o převody jednotek

rev.131120 - S721

 - opravena chyba u kolmé odbočky na stoupačce (svody ve 4. a 1. kvadrantu)

rev.131022 - V722

 - přidána značka "předmět do výpisu" (součet stejně označených
  do výpisu materiálů, příp. popis do izometrie)
 - přidáno měděné potrubí pro rozvody plynu (_med-plyn)
 - přidána nová řada potrubí Ekoplastik STABI PLUS
 - instalace doplněna o verzi pro progeCAD 2013

rev.131021 - S721

 - přidána značka "předmět do výpisu" (součet stejně označených
  do výpisu materiálů, příp. popis do schématu)
 - instalace doplněna o verzi pro progeCAD 2013
 - výpis materiálu se ukládá do adresáře úlohy, možnost exportu do Wordu

rev.131021 - PR721

 - instalace PROZET doplněna o verzi pro progeCAD 2013

rev.131004 - V722

 - zvětšena drsnost u potrubí _nerez (z 0,0015 na 0,0100)
 - zmenšena drsnost u pozink.potrubí pro SV (z 2,0 na 1,0)
  (nové potrubí _pozink-sv1.pot)

rev.130919 - V722

 - přidán kulový ventil s vypouštěním (KUv) a filtr (F),
  opraven blok výpustného ventilu VypV (opačně)

rev.130909 - V722

 - přidán další rohový ventil RV2 (značka podle ČSN 01 3450)
 - značka umístění popisu výšky v izometrii doplněna o možnost
  zadání popisu výšky terénu nebo konstrukce

rev.130729 - V722

 - zadané značky armatur se vkládají i do výkresů půdorysu
 - do výkresů půdorysu se generují trasy rozvodů do samostatných hladin
 - lze zadávat i výšku se značkou v půdorysu (kružnice)
 - přidána nová řada potrubí Ekoplastik FIBER BASALT PLUS

rev.130531 - S721

 - oprava chyby zadání zobrazených stoupaček (náhodný výskyt znaku $)

rev.130517 - V722

 - v přehledu materiálu se armatury se stejným popisem ve výkresu
  (armatury bez přidaného profilu) rozlišují podle své značky
 - oprava zadání obecného podlaží v menu pro Bricscad, ZWCAD,
  progeCAD a 4MCAD
 - přidán nástrojový panel pro volbu podlaží

rev.130514 - S721

 - oprava chyby generování půdorysu při nezadaném náčrtu nejnižšího patra
 - přidán nástrojový panel pro volbu podlaží

rev.130426 - V722

 - přidána značka umístění popisu výšky v izometrii
 - možnost zadání chráničky (izometrie, půdorys, výpis materiálu)

rev.130319 - V722

 - opravena chyba při kreslení izometrie dalších samostatných rozvodů
  (někdy musely mít bezdůvodně zadaný počátek kresby izometrie)
 - přidána kontrola zadání více počátků na jednom rozvodu
 - přidáno nové potrubí ALPEX-DUO
 - téměř dvojnásobné zrychlení výpočtu
 - program vytvořen v nové verzi překladače (úprava vzhledu oken)

rev.121123 - B720

 - doplněny předvolené hodnoty potřeby vody podle vyhlášky č.120/2011 Sb.

rev.121120 - V722

 - přidán plynoměr s roztečí 250 mm (Gallus G 6)
 - opravena chyba u vyv.ventilů na koncích rozvodného potrubí
  bez stoupačky ("nevhodné umístění")
 - zrušen příznak 'vyvažovací' u termostatického ventilu
 - zpřesněna tvorba výpočtového modelu pro rozvod TV/CV
  (zařazení úseků rozvodu do rozvodného a připojovacího potrubí)

rev.121112 - S721

 - do výkresů půdorysu se generují trasy svodů včetně tvarovek a stoupaček

rev.121002 - S721

 - opraven blok umyvadla ve schématech (snížení výšky horní hrany na 85 cm)

rev.121002 - PR721

 - oprava chyby při použití volby pro zobrazení výškových údajů
  v absolutních hodnotách [m.n.m.] při zadané značce konce svodu

rev.120927 - V722

 - přidány vyvažovací ventily na cirkulaci (zobrazen průtok
  a přebytek tlaku k seškrcení)
 - doplněna potrubí Ekoplastik PPR, přidána nová řada Ekoplastik FIBER
 - kontrola použitého potrubí podle druhu rozvodu (voda/plyn)
 - volitelný výstup izolace SV do půdorysu

rev.120810 - S721

 - lze používat i značky stoupaček menšího průměru než 110 mm
 - lze zadávat i vybrané stoupačky s českými znaky (např. Č1)

rev.120626 - V722

 - armaturu lze zadat i na konci potrubí "z podlahy/podhledu"

rev.120622 = PR721

 - zpřesnění kresby sestavy kolen v půdorysu u hrdlových tvarovek
 - oprava chyby při použití značky staničení (STA) bez zadané +/-0

rev.120524 - S721

 - na trase potrubí lze zadat překážku (součást schémat)
 - vybrané svody lze ve schématech kreslit určenou barvou a typem čáry
 - spád připojovacího potrubí důsledně dodržuje minimální (3%) nebo zadané
  hodnoty (značka spádu)

rev.120509

 - opravena chyba spouštění u verze pro ZWCAD

rev.120306

 - instalace doplněna o verzi pro progeCAD 2009
 - instalace doplněna o verzi pro 4MCAD v.11

rev.120214 - V722

 - do výkresu izometrie lze importovat nestandardní armatury
 - armatury na trase cirkulace se vkládají ve směru toku vody

rev.120201 - PR721

 - přidána možnost volby úhlu odbočky ve skoku nivelety (typ < 0 pro šikmou)

rev.111216

 - instalace doplněna o verzi pro ZWCAD 2011/2012
 - instalace doplněna o samostatnou verzi Bricscad V11/V12

rev.111121 - S721

 - oprava chyby u stoupačky na konci svodu vedeného v podlaze
  bez připojovacího potrubí ve stejném podlaží
 - oprava nepřístupnosti k výpisu materiálu při použití kopie podlaží

rev.111114 - PR721

 - doplněny nové vpusti HL (605,615,616,660,3100,5100)
 - doplněna izolační souprava pro prostup potrubí HL800 (viz manžety)
 - oprava chyb kresby budovy v některých případech zavěšeného potrubí
  (přechod do terénu, anglický dvorek)

rev.111020

 - první zveřejněná verze 6.12
 - novou verzi programu lze instalovat pro libovolnou (i budoucí)
  verzi AutoCADu, BricsCADu nebo ZwCADu
 - vytvořena časově omezená verze s možností pravidelného upgradu (1 rok)Představení produktu

Ing. Milan Šorm, Štouračova 19, 635 00 Brno 35, tel. 511 110 890, zaslat zprávu