PR721 verze 5.12 Standard/Professional - Kreslení vnitřní kanalizace
-------------------------------------------------------------------

rev.240328

 - zobrazení prostupů základy v půdorysu i řezu
 - oprava chyby dimenzování na konci svodu u stoupaček DN 70,
  kdy místo HT 70 -> PVC 100 bude chybně HT 70 -> PVC 125
  (chyba zanesena do programu od rev.230622)

rev.231005

 - přidán soubor tvarovek Huliot UltraSilent (tichý PP)
 - přidány ukázky zadání jímky
 - přidán výstup 3D armatur a vpustí do MS Excelu (soubor *.CSV)
  ... pouze ve verzi ProZet

rev.230622

 - rozšířen počet hloubek pro výpis výkopů a pažení
  (2 nebo 2.5, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 m)
 - nesouosé redukce lze ve 3D zobrazit jako souosé

rev.230315

 - oprava chyby u popisu kóty dna jímky v půdorysu (rozdíl výšky
  nátoku a výtoku zadán jako skok nivelety v ose jímky)
 - doplněna vpust ACO Pointlock a žlaby ACO DRAIN Multiline
 - instalace doplněna o verzi pro ZWCAD 2023

rev.230302

 - oprava chyby při novém exportu dat po aktualizaci nivelety
  (dialogové úpravě nivelety), kdy se vygenerovaly body nivelety
  poblíž odboček (posun trasy kvůli odbočce)
 - z přenesených údajů ze stoupaček (program S721) lze získat
  i hodnoty případného zadaného čerpaného průtoku

rev.221115

 - do půdorysu přidány údaje o průtoku a výšce dna potrubí
  na začátku každé soustavy svodů
 - do 3D (+ export do Excelu) přidány osy šachet a jímek

rev.220617

 - průběh i návrh nivelety zohledňují nesouosé redukce
  i odbočky menších profilů
 - přidána možnost zadání průvlaku (základ 4 + zadaná výška)
 - přidaná možnost zadání průběhu základové desky u potrubí
  uloženého v rýze pod podlahou (použitý typ základu 0)
 - kontrola výskytu prostupu základem doplněna o rezervu
 - oprava chyby programu (překročení počtu iterací) při zadání
  dalšího skoku nivelety za odbočkou ve skoku nivelety
 - oprava chyby programu v některých případech napojení odboček
  (málo místa pro vložení tvarovek - odbočka + oblouk)
 - oprava chyby při zadání nivelety v 1.úseku 1.svodu soustavy
  svodů

rev.220308

 - k základům přidán kruhový prostup a drážka
 - přidán výstup 3D os do MS Excelu (soubor *.CSV)
  s možností importu 3D os do Revitu
 - aktualizace nivelety zachovává i zrušené zlomy trasy

rev.211222

 - dimenzování potrubí rozšířeno o možnost kombinace
  regulovaného i neregulovaného odtoku srážkových vod

rev.211215

 - oprava chyby při kresbě potrubí ze spadiště (skok v šachtě)
  a při zadání nivelety v 1.úseku 1.svodu soustavy svodů

rev.211129 (verze 5.x)

 - doplněno dimenzování svodného potrubí podle přenesených
  údajů ze stoupaček (program S721) nebo podle zadaných
  odtoků stoupaček a vpustí
 - přidána možnost zadání čerpaného průtoku a výtlačného
  potrubí (včetně výpočtu parametrů čerpadla)
  ... pouze ve verzi PROZET
  ... změna nabídek a panelů nástrojů
 - oprava chyby při výpočtu výkopů se současně nastaveným
  zobrazením absolutních výšek
 - doplněna možnost nezapočítání výkopů zadaných částí trasy

rev.210906

 - instalace PROZET doplněna o verzi pro 4MCAD v.21

rev.210626 (testovací)

 - doplněno dimenzování svodného potrubí podle přenesených
  údajů ze stoupaček (program S721) nebo podle zadaných
  odtoků stoupaček a vpustí
  ... pouze ve verzi PROZET
  ... změna nabídek a panelů nástrojů

rev.210301

 - oprava chyby u výpočtu výkopů a 3D zobrazení rozvodů
 - přidán soubor tvarovek tvárné litiny (Duktus)

rev.210121

 - výstup výkopů a pažení šachet rozdělen na šachty a jímky

rev.210112

 - výpočet výkopů a pažení doplněn o tabulku profilů,
  zohledněno křížení svodů, šířka výkopu doplněna do 3D zobrazení,
  možnost nastavení standardní výšky podsypu (100 mm)
  a min. hloubky pro pažení (1,3 m)

rev.201211

 - doplněn výpočet výkopů a pažení pro potrubí a šachty
  ... pouze ve verzi PROZET
  ... změna nabídek a panelů nástrojů

rev.200730

 - doplněna úprava instalace i pro výstup 3D zobrazení rozvodů
 - výstup 3D zobrazení rozvodů umožněn i pro progeCAD a ZWCAD
  ... změna nabídek a panelů nástrojů

rev.200622

 - možnost volby výšky skruží u betonové šachty o průměru 1 m
  (starší = 300/600 mm, novější = 250/500 mm ... implic.)

rev.200528

 - nový systém kontextové nápovědy (HTML)

rev.200316

 - popis případných prostupů základy se zobrazuje i v půdorysu

rev.200305

 - přidána možnost použití izolací potrubí (výpis materiálu,
  výstup 3D zobrazení rozvodů)
  ... pouze ve verzi PROZET

rev.191209

 - aktualizován návod k použití programu (Krok za krokem)
 - oprava zobrazení os ve 3D při nastaveném UCS

rev.191008

 - výstup 3D zobrazení rozvodů doplněn o další údaje a objekty

rev.190610

 - opraven popis šachty v měřítku řezu 1:100
 - lze zadávat zápornou kótu srovnávací roviny
 - přidán soubor tvarovek PP Master (materiál PP - Pipelife)

rev.190412

 - zpřesněna kresba nivelety v řezu u malých změn spádu,
  kde se nevkládá oblouk (< 3° ... natočení v hrdle)

rev.190405

 - ve výkresech lze mimo globálního (GCS) používat i uživatelský
  souřadný systém (UCS)

rev.190322

 - u základu typu 2 (pas) lze zadat zkosení stěn základu
 - oprava občasného chybného popisu kóty dna šachty v půdorysu

rev.190204

 - doplněn výstup 3D zobrazení rozvodů
  ... pouze ve verzi PROZET
  ... změna nabídek a panelů nástrojů

rev.180607

 - v půdorysu se zachovává vedení trasy potrubí podle zadaného návrhu
  i v případech, kdy není dostatek místa pro vložené tvarovky
 - oprava chyby vedení nivelety před boční vpustí

rev.180528

 - oprava chyby u plastových šachet s různým profilem vtoku a výtoku
  (někdy došlo k zacyklení při zpracování náčrtu a následné havárii)

rev.180419

 - oprava chyby při změně materiálu u odbočujícího svodu
  (ve skoku nivelety nebo v ležatém svodu napojeném přímo
  pod úhlem ramene odbočky)
 - oprava chyby při napojení boční vpusti blízko za skokem nivelety
 - při zadání bodu nivelety lze libovolně kombinovat absolutní
  a relativní výšky (kóta dna vyšší a nižší, zadané výšky odboček)

rev.171102

 - oprava chyby při aktualizaci nivelety u svodu zakončeného
  otočnou vpustí (nevygeneroval se koncový bod nivelety)

rev.170926

 - doplněna možnost osazení kruhové jímky do ohybu trasy

rev.170808

 - doplněna možnost úpravy instalace menu CAD programu při nefunkčním
  importu výsledků výpočtu (půdorys, řezy) do CAD programu
 - program upraven i pro progeCAD 2017

rev.161115

 - opravena chyba zvětšování hrdel tvarovek u větších měřítek (1:100)
 - přidán soubor tvarovek Skolan dB (Osma - tichý PP)
 - opraven soubor tvarovek KG 2000 PP (doplněn levý oblouk 160-45°)
 - program upraven i pro ZWCAD 2017

rev.161101

 - značku změny materiálu lze použít i na konci svodu
  (jiný materiál stoupačky, než je materiál svodu)

rev.161018

 - obdélníkovou revizní šachtu lze zadávat i v terénu (nejen v budově)
 - přidaná značka výškové kóty pro možnost popisu úrovně terénu nebo
  podlahy v podélném řezu
 - tvarovku lze zadat i v kruhové revizní šachtě (např. zpětná klapka)
 - opravena chyba vedení trasy v půdorysu při zahnutí trasy v šachtě
  nebo příliš blízko za ní
 - přidán soubor tvarovek KG 2000 PP (materiál PP-MD ... Osma, Wavin)

rev.161007

 - opravena nepřesnost při kreslení trasy z odbočky, která je jen mírně
  odlišná od úhlu tvarovky (rozdíl do 0,5°)
 - rozdíl úhlů úseku trasy a tvarovky (odbočka, oblouk) menší nebo roven
  5° se ignoruje (nenahradí se obloukem - natočení tvarovky v hrdle)

rev.160924

 - v jedné úloze lze kombinovat libovolné druhy materiálů tvarovek
  (použití značek materiálu - obdobně jako v programu V722)
  ... pouze ve verzi PROZET
 - obecné údaje úlohy se zadávají v dialogovém okně programu
  (dosud bloky v CADu)
 - zjednodušeny nástrojové panely (zrušeny materiály, pouze profily)
  ... změna nabídek a panelů nástrojů

rev.150629

 - horní koleno skoku nivelety zvoleno podle spádu následujícího úseku
 - oprava chyby výpočtu půdorysu u příliš krátkých svodů
 - maximální počet znaků označení stoupačky zvětšen na 11 (dosud 5)
 - v textech lze používat i apostrofy (')

rev.150513

 - oprava chyby kreslení trasy v půdorysu u svodů malých profilů
  z odbočky ve skoku nivelety

rev.150401

 - přidán soubor tvarovek Wavin PE100 RC (tlakové rozvody kanalizace a vody)
 - doplněny nové nástrojové panely (svody, založit hladiny)
  ... změna nabídek a panelů nástrojů

rev.150203

 - program vytvořen v nové verzi překladače (úprava vzhledu oken)

rev.140717

 - lze volit implicitní chování programu při určení délky mezikusu
  při přechodu z odpadního do svodného potrubí: včetně obou ramen
  přilehlých kolen (dle ČSN - předvoleno) nebo jen mezi rameny kolen
  (doporučeno některými výrobci tvarovek - např. Poloplast)
 - instalace doplněna o samostatnou verzi pro ZWCAD+ 2015

rev.140508

 - lze volit implicitní chování programu při přechodu z odpadního
  do svodného potrubí: změna profilu (předvoleno) nebo mezikus 250 mm
 - i v horním ohybu skoku nivelety lze zadat kolena na sraz u sebe (-2)
 - u svislé vpusti lze zadat přechod profilů hned za ohyb (značka KON)
 - šachtu lze zakončit i nad terénem (kóta poklopu)
 - v intervalu kreslených svodů lze použít i písmena (předznačení svodů)
 - doplněny nové nástrojové panely (body nivelety a vložené tvarovky)
  ... změna nabídek a panelů nástrojů

rev.140404

 - přidána možnost zadání jímky (průtočná i neprůtočná),
  kanalizačních dvířek a uzávěru proti vzduté vodě (typ 1 i 2)
  ... pouze ve verzi PROZET
 - výtok ze šachty nebo jímky může mít menší profil než nátok
 - výpis materiálu doplněn o přehled šachet
 - jako tvarovku lze v libovolném místě trasy zadat i přímou troubu
 - opravena chyba při změně profilu mezi šachtami, kde není žádná
  tvarovka (odbočka, oblouk)
 - soubory s kam.odbočkami 45° (Keramo Steinzeug - název končící *_kam45)
  doplněny o profily DN 250 a DN 300

rev.140305

 - program upraven i pro ZWCAD 2014

rev.140130

 - instalace PROZET doplněna o samostatnou verzi pro DraftSight 2013

rev.131021

 - instalace PROZET doplněna o verzi pro progeCAD 2013

rev.130729

 - opraven blok zpětné klapky (opačně)
 - instalace doplněna o samostatnou verzi pro AutoCAD LT 2014

rev.130228

 - program vytvořen v nové verzi překladače (úprava vzhledu oken)

rev.121002

 - oprava chyby při použití volby pro zobrazení výškových údajů
  v absolutních hodnotách [m.n.m.] při zadané značce konce svodu
 - instalace doplněna o samostatnou verzi pro AutoCAD LT 2013

rev.120622

 - zpřesnění kresby sestavy kolen v půdorysu u hrdlových tvarovek
 - oprava chyby při použití značky staničení (STA) bez zadané +/-0

rev.120306

 - instalace PROZET doplněna o verzi pro progeCAD 2009

rev.120201

 - přidána možnost volby úhlu odbočky ve skoku nivelety (typ < 0 pro šikmou)
 - instalace PROZET doplněna o verzi pro 4MCAD v.11

rev.111216

 - doplněn soubor tvarovek Pipelife (kolmé odbočky)
 - instalace doplněna o verzi pro ZWCAD 2011/2012
 - instalace doplněna o samostatnou verzi Bricscad V11/V12

rev.111114

 - doplněny nové vpusti HL (605,615,616,660,3100,5100)
 - doplněna izolační souprava pro prostup potrubí HL800 (viz manžety)
 - oprava chyb kresby budovy v některých případech zavěšeného potrubí
  (přechod do terénu, anglický dvorek)

rev.111012

 - novou verzi programu (PROZET) lze instalovat pro libovolnou (i budoucí)
  verzi AutoCADu, BricsCADu nebo ZwCADu
 - vytvořena časově omezená verze s možností pravidelného upgradu (1 rok)

rev.110901

 - vytvořeny nové soubory tvarovek Osma (PVC/PP-HT) a nerezového potrubí
  (EuroPipe a ACO Pipe), aktualizován soubor tvarovek Pipelife

rev.110518

 - doplněny stávající soubory tvarovek (např. profily DN200/250 u Polokal NG)

rev.110427

 - instalace doplněna o samostatné verze AutoCAD 2012 a AutoCAD LT 2012

rev.110223

 - instalace doplněna o samostatné verze AutoCAD 2011

rev.110105

 - instalace doplněna o samostatné verze ZWCAD 2010

rev.100624

 - instalace doplněna o samostatné verze AutoCAD LT 2011

rev.100408

 - úprava instalace pro AutoCAD 2010 a vyšší (založení profilu)

rev.091209

 - lze zadávat stoupačky uvnitř svodu zaústěné kolmo dolů do natočené
  odbočky ve svodu nebo do skoku nivelety (značka konce svodu uvnitř
  trasy)
  ... nutný upgrade programu na verzi 4.09 nebo vyšší

rev.091110

 - instalace doplněna o samostatné verze AutoCAD 2010
 - doplněna kontrola duplicitního označení svodu
 - zpřesněna kontrola nedostatku místa při vkládání odboček
  (za šachtou, na konci svodu)

rev.090810

 - instalace doplněna o samostatné verze AutoCAD LT 2010

rev.090421

 - blízké odbočky na trase svodu automaticky posunuty prodloužením ohybu
  (podle rozměrů tvarovek)
 - u potrubí z PVC při přechodu do stoupačky na konci svodu automaticky
  doplněn příslušný materiálový a profilový přechod
  ... nutný upgrade programu na verzi 4.07 nebo vyšší
 - přidaná značka staničení pro možnost popisu staničení v podélném řezu
 - staničení se v řezu popíše i u všech typů křížení s překážkou
 - přidaná značka mezikusu (do ohybu trasy nebo odbočky - prodlouží ohyb)
 - doplněny nástrojové panely překážek a plastových šachet

rev.090218

 - do průběžného svodu lze v šachtě připojit svod s jinou počáteční
  výškou (spadiště na začátku)
 - zpřesněna kresba tras v půdorysu při odchylce zalomení trasy a úhlu
  vyráběných oblouků menší jak 0,5°
 - u písma lze zadat i jeho sklon (jen u verze pro AutoCAD a BricsCad)
 - přidán nový soubor tvarovek Geberit_PP (v jedné soustavě svodů
  tak lze používat SML-litinu, kameninu, geberit a PP Pipelife)
  ... nutný upgrade programu na verzi 4.07 nebo vyšší

rev.090120

 - přidána možnost zvětšení rozměrů hrdel v měřítku 1:100 a větším
 - oprava chyby výpočtu počáteční výšky odbočujících svodů při zmenšování
  spádu svodu s odbočkami na jeho maximální povolenou hodnotu (obvykle 15 %)
  ... chyba nastala pouze u svodu s navrženým spádem větším jak 15 %,
  který měl odbočky a který byl v soustavě svodů, která nebyla poslední
  v řadě číslování (tj. u více soustav svodů mimo poslední soustavu),
  počáteční výška odbočujícího svodu potom neodpovídala výšce odbočky
  uvnitř svodu, do kterého byl odbočující svod napojen

rev.090106

 - převod českých znaků v kódování UTF-8 do CP1250 (AutoCAD 2007 a výše)
 - instalace doplněna o samostatné verze AutoCAD LT 2009

rev.081216

 - doplněny plastové kruhové šachty zadaného průměru
  (rozšířeno označení šachty - text, světlost, poklop)
  ... nutný upgrade programu na verzi 4.07 nebo vyšší
 - obdélníkovou revizní šachtu lze zadat i vyosenou (od svodu)
 - místo čistícího kusu lze všude použít i zpětnou klapku
  (v revizní šachtě i u tvarovek)
 - kromě označení stoupaček z programu S721 lze převzít i její profil
  (vše pouze u verze Standard pro AutoCAD a BricsCad - nový soubor nabídek!)

rev.080922

 - instalace doplněna o samostatné verze AutoCAD 2009
 - instalace doplněna o samostatné verze ZWCAD 2008 (IntelliCAD)

rev.080617

 - zvětšeny meze velikostí tvarovek (odbočky, oblouky)

rev.080523

 - doplněna možnost osazení bočních nebo otočných vpustí DN 70 nebo
  DN 50 na potrubí z PVC 100
 - přidán nový soubor tvarovek Geberit_PVC (v jedné soustavě svodů
  tak lze používat SML-litinu, kameninu, geberit a PVC Pipelife)
  ... nutný upgrade programu na verzi 4.07 nebo vyšší

rev.080319

 - opravena chyba při zadávání spadiště s více různě vysokými vtoky
  na začátku soustavy svodů
 - lze zadat i vyšší kótu srovnávací roviny, než je programem navržená
 - instalace doplněna o samostatné verze AutoCAD/AutoCAD LT 2008

rev.080123

 - úprava výpočtu výšky prostupu základem zohledňující sklon nivelety
 - úprava nahrazování neexistujících oblouků (oblouk 60° = 2x30° apod.)
 - u soustav s různým předznačením lze používat stejná čísla svodů
  (např. D5,T5 apod.)

rev.071219

 - oprava nepřesnosti u napojení odbočujících svodů, které mají
  menší úhel napojení, než má použitá odbočka
 - oprava chyby při redukci profilu u přechodu do stoupačky
  z DN 150 (a více) na DN 100 u potrubí z PVC (redukoval na DN 125)
 - oprava chyby při kreslení vícestupňových základových patek
 - doplněny rozměry prostupu základem pro DN 400 a 500

rev.071208

 - doplnění přechodu z nejmenšího profilu jednoho materiálu do menšího
  profilu druhého materiálu (např. z PVC 100 na PP 70)
 - doplněna kontrola nezadání kóty +/-0.0 při současném použití
  relativních i absolutních výšek

rev.071026

 - oprava chyby při aktualizaci nivelety a označení (značky viditelné)
 - oprava chyby při importu řezu do samostatného výkresu po opravě nivelety
  (není už nutné zakládat obecné údaje a náčrt)
 - standardní krytí potrubí v terénu zmenšeno na 1000 mm (dříve 1200 mm)

rev.071012 (verze 4.07)

 - přidána možnost volby maximálního spádu nivelety (implicitně 15 %)
  ... nutný upgrade programu na verzi 4.07

rev.071003

 - přidána možnost přenosu označení stoupaček z programu S721
  do označení svodů (pouze u verze Standard pro AutoCAD a BricsCad)
 - doplnění přechodu z velkého profilu jednoho materiálu do menšího
  profilu druhého materiálu, u kterého ten větší profil už není
  (např. z PVC 200 na PP 150)
 - oprava chyb kresby konstrukce v přechodech mezi různými typy řezů
 - oprava chyby v kresbě půdorysu u více odboček ve skoku nivelety (2,3)
 - oprava chyby v kresbě řezů u odbočky ve skoku nivelety při zadání
  typu konstrukce 2 (deska)
 - přidána volba směru průběžného svodu (u více svodů z šachty nebo
  ze skoku nivelety) ... pouze u verze Standard pro AutoCAD a BricsCad
 - přidána možnost volby vzdálenosti popisu tvarovek ve svislé části
 - značku bloků v náčrtu u verze Standard pro AutoCAD a BricsCad lze
  přesouvat a měnit její označení (typ)

rev.070921

 - přidána volba zobrazení označení stoupaček v půdorysu,
  které je stejné jako číslo svodu
 - zlepšena možnost instalace a aktualizace menu ve verzích pro
  AutoCAD/AutoCAD LT 2006 a vyšší (CUI)

rev.070702

 - řezy se generují do více hladin (potrubí, konstrukce, popis)
  ... pouze u verze Standard pro AutoCAD a BricsCad (nový soubor nabídek !)
 - pro soustavu svodů lze zadat předznačení čísel svodů (např. D)
  ... pouze u verze pro AutoCAD a BricsCad
 - přidány nové soubory tvarovek Pipelife_SML a Geberit_SML
  (místo litiny je SML-litina)
 - v souboru tvarovek Geberit zrušeny tvarovky s profilem DN 90
  (ten ponechán v souboru Geberit_90)
 - oprava sumace tvarovek pro tvarovky Poloplast a SML-litina

rev.061204

 - instalace doplněna o samostatné verze AutoCAD/AutoCAD LT 2007
  (nutný upgrade programu)

rev.060416

 - doplněny profily 400 a 500 do souboru tvarovek Pipelife
 - oprava chyby prohlížeče (typ čáry kružnice u označení stoupačky)
 - instalace doplněna o samostatné verze AutoCAD/AutoCAD LT 2006

rev.050524

 - přidán nový soubor tvarovek bezhrdlové litiny "SML-litina"
  (změna souboru nabídek !)

rev.050215

 - instalace doplněna o samostatné verze AutoCAD/AutoCAD LT 2005
  a DataCAD 11
 - průměr značky stoupačky v půdorysu odpovídá jejímu profilu
  a šipka je stále stejná (s rostoucím měřítkem se tedy zmenší)

rev.050119

 - doplněn design pro Windows XP
 - při instalaci update verze se zachovají předchozí nastavení
 - možnost zadat označení svodů lze i u verze Professional pro AutoCAD
 - doplněny tvarovky zn. POLOPLAST i u verze pro BricsCad IntelliCAD
  (změna nabídek a panelu nástrojů PR721LT.MNS)

rev.041108

 - oprava chyby při použití menší hranice výšek než 100 m.n.m.

rev.040823

 - při použití čistící tvarovky (např. HL98) uvnitř svodu se nespáduje
  podlaha
 - nový soubor tvarovek: kombinace PVC tvarovek Plastiky Nitra a
  PP (HT) tvarovek Pipelife (NITRA_HT)
 - vzt.kanál neizolovaný lze zadat i v terénu (mimo budovu)

rev.040305

 - zdvojnásobeno kapacitní omezení programu (600 svodů, 3200 úseků...)

rev.040218

 - lze zadávat vpusti a čistící tvarovky (např. HL98) uvnitř svodu
  zaústěné kolmo dolů do natočené odbočky ve svodu
 - označení stoupačky (rozšířeno na 5 znaků) se bere i ze značek
  stoupaček programu S721 (značky se musí přesunout do příslušné
  hladiny Kx_PR721_NACRT !)

rev.040110

 - instalace doplněna o samostatnou verzi pro BricsCad IntelliCAD 4

rev.031208

 - instalace doplněna o samostatné verze AutoCAD/AutoCAD LT 2004
 - oprava instalace pro AutoCAD LT 2002 (chybná cesta k AutoCADu)

rev.031007

 - zpřesnění kontroly zadání duplicitních tvarovek v náčrtu

rev.030604

 - ohlášení chybného zadání typu řezu a UT na začátku soustavy svodů
 - oprava chyby nezobrazení přidaných tvarovek v části svodu mezi
  skokem nivelety a první odbočkou nebo obloukem

rev.030416

 - průměr značky stoupačky v půdorysu odpovídá profilu 100 mm
 - označení všech svodů může obsahovat písmena (dosud aspoň jeden svod
  musel mít jen čísla)
 - v náčrtu lze zadávat body nivelety i v lomech trasy, které se
  nahrazují dvěma oblouky (program posune bod nivelety do lomu oblouku
  bližšího k počátku svodu)

rev.021202

 - oprava chyby číslování svodů (soustava s nezadaným číslem 1.svodu
  následující po soustavě se zadaným číslem 1.svodu)
 - označení svodů lze použít i ve verzi Professional pro DataCAD/Spirit

rev.021108

 - doplněna možnost zadání označení svodů (lze použít číslice i znaky),
  lze zafixovat stávající čísla svodů a nově přidávané svody číslovat
  individuálně zadáním nebo automaticky od nejvyššího čísla svodu
  (zatím pouze u verze Standard pro AutoCAD)
 - max.počet souborů tvarovek rozšířen na 99 (dříve 9)
 - opravena chyba kreslení kót terénu a podlahy řezu v měřítku 1:100

rev.020806

 - instalace doplněna o samostatnou verzi Spirit ver.10
 - opravena chyba u 1.soustavy tvořené jediným svodem o jediném úseku
 - zpřesněna kontrola zadání překrytých úseků

rev.020521

 - u výškových kót lze kombinovat relativní i absolutní hodnoty
 - lze zadat kótu srovnávací roviny pro podélné řezy
 - opravena chyba u napojení odbočujícího svodu z PP ve skoku svodu z PVC

rev.020429

 - zobrazení přehledu změn programu
 - potrubí lze v půdorysu vykreslit dvoučarově (obrys dle profilu)
 - doplněna možnost zadání lapače střešních splavenin (jako vpust)

rev.020403

 - instalace doplněna o samostatnou verzi AutoCAD LT 2002
 - oprava chyby při kontrole instalace v prostředí Windows NT

rev.020325

 - výpis materiálu lze importovat do MS Excelu (vzniká soubor *.CSV)
 - zpřesněno kreslení prostupu základem
 - lze zadat měřítko typů čar přímo k jednotlivým úsečkám
 - soustavu svodů v půdorysu lze kreslit zvoleným typem čáry
  (včetně měřítka čáry)
 - tlusté čáry se důsledně kreslí barvou hladiny (půdorys i řez)
  POZOR - ve starších výkresech nutno nastavit barvu hladin REZ,
      PUD_SACHTY a PUD_STOUP ve všech aktivních hladinách !
 - soubor tvarovek Plastiky Nitra doplněn o odpadní potrubí z PVC
 - u vpustí není nutné zadávat materiál (vezme se podle potrubí úseku)
 - lze kopírovat souřadnice z chybových hlášení do CAD programu
 - opravena chyba při kreslení kameninové vpusti

rev.020304

 - v terénu lze osadit vpust boční, otočnou i svislou, typ řezu není
  nutné u svodů v terénu nikde zadávat
 - automatický přenos hodnot upraveného terénu do navazujících svodů
  (stačí zadat UT na začátku 1.svodu soustavy svodů)
 - v podélném řezu se kreslí i kóty upraveného terénu

rev.020213

 - křížení se zadaným svodem stačí zadat jednou v místě křížení svodů,
  není nutné zadávat kótu a profil křižujícího svodu (údaje se dopočtou)
 - lze používat soubory tvarovek s delšími názvy (max. 30 znaků)
 - u vpustí lze zadávat provedení (typ vpusti) odpovídající jejich názvu
  (317 pro HL317 apod.)
 - opravena chyba rozpoznání jiného profilu před první šachtou
 - možnost změny materiálu v revizní šachtě (za čistícím kusem)
 - opravena chyba ve výpočtu přímých kusů tvarovek
 - aktualizovány soubory tvarovek (rozměry, sortiment, PP Nitra)

rev.020127

 - doplněn výpis délek profilů použitých materiálů potrubí
 - popis oblouků včetně značky stupně (°)
 - okno s přehledem chyb v zadání lze zobrazit vždy nahoře (snadnější
  hledání souřadnic úseků v CAD programu)
 - ve verzi pro OtherCAD doplněny počáteční hodnoty obecných údajů
  a materiálu potrubí a přidán import nivelety a tvarovek (přenesení
  údajů z oprav nivelety a tvarovek do výkresu)

rev.011126

 - instalace doplněna o samostatnou verzi Standard pro OtherCAD
 - opravena chyba nekreslení anglického dvorku, pokud před ním
  (na začátku budovy) nebo za ním (na konci budovy) byly jiné
  překážky nebo šachty

rev.011112

 - do souboru tvarovek Pipelife doplněny sestavy kolen z PVC pro profil
  250 a 300 mm a přechody PP-litina a litina-PVC
 - opravena chyba kreslení sestav kolen se šikmou částí delší než 250 mm
 - doplněny nástrojové panely pro kreslení a opravu plastového potrubí
  o profil 300 mm (verze pro AutoCAD)
 - doplněna kontrola správného zadání intervalu kreslených svodů
  (obecné údaje)
 - ve skoku nivelety se nyní navrhuje levá odbočka (dosud byla pravá)

rev.011104

 - instalace doplněna o samostatnou verzi DataCAD LT 9

rev.011019

 - první zveřejněná verze 4.0 Professional pro AutoCAD 14/2000/i
 - při nulové tloušťce konstrukce nebo podlahy u typu řezu stavební
  konstrukce se nekreslí čára hydroizolace
 - zpřesnění nápovědy u popisu zadávání vpustí v terénu
 - oprava chyby zpracování náčrtu při zadání pouze jednoho svodu
 - oprava "nekonečné" smyčky při neopravení chyby zadání některých údajů
  při opravě nivelety nebo tvarovek (opětovné zadání chybného údaje
  i po oznámení chyby)

rev.010909

 - oprava instalace v prostředí Windows NT/2000
 - v návrhu tras lze zadat volitelné minimální krytí potrubí v terénu
  (obecné údaje úlohy) ... zatím pouze ve verzi Standard

rev.010518

 - doplněna kontrola zadání překrytých úseků
 - tvarovky doplněny o tabulku všech používaných materiálů potrubí
 - z tvarovek lze vytisknout přehled vpustí (typ, profil, provedení)
 - v půdorysu se nekreslí označení stoupačky shodné s číslem svodu

rev.010424 (verze 4.01)

 - doplněna nabídka pro registrované uživatele k získání update programu
  z Internetu (http://pr721.milansorm.cz)
 - do označení stoupaček lze automaticky přenášet čísla svodů
 - při návrhu nivelety lze volit využití oblouků na trase k výškovému
  natočení nivelety směrem k min.krytí potrubí (zlom nivelety)
 - doplněna možnost zadání změny typu řezu u svodu vedeného z odbočky
  ve skoku nivelety (např. skok na potrubí v rýze - z odbočky ve skoku
  pokračuje dále potrubí zavěšené)
 - opraven výpočet nivelety v některých případech nezadané nižší kóty
  skoku nivelety (min.krytí potrubí)
 - opraveno zadávání označení tvarovek v databázi tvarovek, kde je
  v označení použitý znak # a nejde přitom o odbočky, oblouky nebo
  připojovací kolena (např. vpusti, mřížky, prodloužení)

rev.010302

 - menu verze Standard upraveno pro zadávání úseků a objektů přímo
  do zadané aktivní hladiny (lze použít aktivní hladiny 0 až 9)

rev.010206

 - možnost potlačení kontroly zadaných údajů při opravě a doplnění
  nivelety a tvarovek (lze vědomě uložit i částečně chybné údaje)
 - instalace doplněna o samostatnou verzi AutoCAD LT 2000i

rev.001210

 - opravena kontrola kóty vyšší a nižší u skoku (na začátku soustavy se
  vyšší kóta nemusí zadávat)
 - menu verze Standard rozšířeno na čtyři aktivní hladiny
 - doplněna verze Professional (zatím pouze pro DataCAD 8.5 a 9):
  volitelné minimální krytí potrubí, obecné údaje dle nastavení,
  volby popisu staničení odboček a zlomů nivelety v podélných řezech,
  možnost zadání min.spádu nivelety pro každou soustavu svodů
  (zatím nerealizováno generování půdorysu svodů do více hladin)

rev.001204

 - typ čáry pro generování půdorysu (CARKOVANA_T) stačí zadat u prvního
  úseku soustavy svodů (platí pro všechny svody soustavy)
 - opraveny chyby při zadávání spadiště (na začátku soustavy svodů aj.)
 - zpřesněno vkládání bloků obecných údajů a materiálu potrubí při
  inicializaci u verze Standard (vypnutí osnapu při vložení,
  vymazání předchozích bloků)

rev.001130

 - opraveno zpracování návrhu tras u výkresů s příliš dlouhým textovým
  údajem (více jak 250 znaků) - způsobovalo chybu nezadání materiálu
  tvarovek a prvního bodu nivelety !
 - opravena automatická instalace menu PR721 u některých českých verzí
  programu AutoCAD LT 2000 (české jméno profilu v registrech)
 - přidána možnost volby popisu staničení odboček a zlomů nivelety
  v podélných řezech (nastavení, obecné údaje - standardně bez popisu)
  ... zatím pouze ve verzi Standard
 - přidána možnost zadání min.spádu nivelety pro každou soustavu svodů
  (1 až 10 % - standardně 2 %) ... zatím pouze ve verzi Standard

rev.001121

 - půdorys generován do osmi hladin (potrubí, části tvarovek, hrdla,
  šachty, stoupačky, vpusti, popis tvarovek, čísla svodů) ...
  zatím pouze ve verzi Standard
 - inicializace bez dotazů na obecné údaje a materiál potrubí (nastaven
  materiál PIPELIFE),nastaveno ATTREQ = 1 (atributy bloku při vkládání
  s dotazem)
 - opravy profilů z nástrojových panelů pro více úseků (dtto Oprav úseky)
 - kontrola nezadání základu u typu řezu stavební konstrukce
 - opraven výpočet nivelety při zadání vpusti v kanálku
 - při přechodu do svislé části má přednost patkové koleno, pokud
  existuje a v niveletě je zadán počet dolních kolen skoku roven 1
 - při zrušení zlomu nivelety v dialogu se automaticky zruší i příslušné
  výškové koleno v tvarovkách (ne směrové !)
 - v řezech vyznačena výška nivelety u křížení se zadaným svodem (typ 5)
  a kontrolována minimálně nutná vzdálenost křížení svodů

rev.001029

 - instalace doplněna o samostatnou verzi AutoCAD LT 98
 - opraveno čtení implicitních hodnot obecných údajů dle nastavení 
  (rozměry výkresu, popis půdorysu) ... zatím pouze ve verzi Standard
 - zpřesněna aktualizace nivelety (jen po opravě nivelety nebo tvarovek)

rev.001015

 - opraven instalační program
  (nedokončeno kopírování souborů v prostředí WindowsNT 4 Workstation)
 - v návrhu tras lze zadat volitelné minimální krytí potrubí
  (obecné údaje úlohy) ... zatím pouze ve verzi Standard

rev.001005

 - zadávání tvarovek do souboru tvarovek kompletně převedeno do prostředí
  Windows
 - oprava chyb prohlížeče grafických výstupů (oblouky, barvy, typy čar)
 - doplněny nové funkce prohlížeče grafických výstupů
  (posun, dynamické zvětšování a posun)
 - desetinná čísla parametrů objektů při návrhu tras
  lze zadávat i s desetinnou čárkou

rev.000904

 - první zveřejněná verze 4.0 Professional
  (zatím pouze pro DataCAD 8.5)

rev.000621

 - první zveřejněná verze 4.0 Standard
  (pro AutoCAD 14/2000/LT97/LT98/LT2000)Představení produktu

Ing. Milan Šorm, Štouračova 19, 635 00 Brno 35, tel. 511 110 890, zaslat zprávu