P723 - Dimenzování vnitřního plynovodu

Návrh nebo posouzení rozvodů domovního plynovodu do tlaku 5 kPa (nízkotlaké) nebo 0,5 MPa (středotlaké). Přívodní část rozvodu je větevnatou sítí.

Postup při dimenzování rozvodu spočívá ve výpočtu průtoku (redukovaného odběru plynu) v jednotlivých úsecích dle zásad TPG 704 01 - Odběrní plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách (dále jen TPG), a to tak, že průtoky lze počítat pro všechny čtyři skupiny spotřebičů zde uvedené.

Návrh nízkotlakých rozvodů plynu vychází z minimální ztráty tlaku na 1 m délky v ležatém potrubí (tedy ze ztráty tlaku u tlakově nejvzdálenějšího spotřebiče) a z nepřekročení maximální rychlosti proudění plynu.
U středotlakých rozvodů probíhá výpočet iterativně postupným zvětšováním profilů při respektování zásady nepřekročení maximální rychlosti proudění plynu.

Pro tento návrh se provede posouzení tlakových poměrů v celé síti. Při výpočtu tlakových ztrát se vychází ze vztahů uvedených v TPG, přičemž ve stoupacím potrubí se vždy zohledňuje případný vztlak plynu. Po kontrole minimálně požadovaného tlaku u všech spotřebičů v rozvodu provede program ještě kontrolu všech spotřebičů, zda je u nich dodržen maximální povolený přetlak.

Rozvody plynu

Program poskytuje řadu informací ve všech zadaných úsecích a uzlech systému, jako např. profily, tlaky, tlakové ztráty aj.

Program umožňuje značné zjednodušení zadávání vstupních údajů - použití typových stoupaček a objektů u opakujících se částí sítě.

Části sítě, které mají shodnou strukturu (tj. geometrii - uzly, úseky, stoupačky a druh i velikost odběrů) a přitom se v síti vyskytují vícekrát, lze označit jako typové objekty, resp. typové stoupačky (bez horizontální části rozvodu). Takto určené části sítě lze zadat pouze jedenkrát a při zadávání celé sítě už jenom vyznačit, v kterém uzlu horizontálního rozvodu je tento typový objekt, resp. typová stoupačka umístěna. Do jednoho uzlu horizontální části lze připojit jeden typový objekt a jednu typovou stoupačku.

Jednotlivé typy lze do sebe libovolně vkládat, tzn. že v popisu typu lze připojit v uzlech horizontální části typu další typy.

Při zadání typu potrubí lze buď vybírat z předvolených profilů uložených v programu (ocelové, měděné, plastové) nebo je možné si příslušnou řadu potrubí individuálně zadat.

Demoverze

Ing. Milan Šorm, Štouračova 19, 635 00 Brno 35, tel. 511 110 890, zaslat zprávu