B720 verze 2.0 - Bilance potřeby vody a plynu pro ZTI
-----------------------------------------------------

rev.230224

 - dolní mez počtu dní pro určení roční potřeby vody snížena na 1
 - výstup do Wordu doplněn o nastavení řádkování a odstavců

rev.210329

 - oprava chyby při přidání údajů z jiné úlohy

rev.210218

 - k aktuální úloze lze přidat údaje z jiné úlohy (provozy včetně
  jejich zařizovacích předmětů, odvodňované plochy atd.)

rev.201006

 - doplněno vsakování přečištěných splaškových vod

rev.200921

 - doplněna možnost zadání retenční nádrže uvnitř budovy

rev.200428

 - zpřesnění kontextové nápovědy

rev.171201

 - nový systém kontextové nápovědy (HTML)

rev.170321

 - doplněn výpočet vsakování (podzemní prostory, pórovitost,
  regulovaný odtok)

rev.170201

 - výpočet vsakování a akumulace dešťové vody upraven podle ČSN 75 9010
 - doplněn výpočet min. nutné plochy vsakování (maximální retenční objem)

rev.160408

 - při stanovení velikosti lapače tuků se u zařizovacích předmětů,
  které nemají stanovený přítok (např. vpusti), vezme hodnota odtoku

rev.150526

 - v textech lze používat i apostrofy (')

rev.150224

 - program vytvořen v nové verzi překladače (úprava vzhledu oken)

rev.140908

 - opraven výpočet součinitele současnosti výtok.armatur s aut.uzavíráním
  (9 a více) u nárazových odběrů (výpočet max. potřeby vody podle ČSN)

rev.140725

 - opraveny odtoky některých ZP podle nové normy (tlak.spl.WC, velkodřez),
  doplněna pisoárová mísa bez splachování (nový typ 45)

rev.140530

 - výpočet max. potřeby vody podle ČSN upraven podle nové ČSN 75 5455
  z února 2014 (dtto i pro maximální odtok odpadní vody u lapače tuku)
 - výpočet max. odtoku vody podle ČSN upraven podle nové ČSN 75 6760
  z ledna 2014
 - doplněna tabulka součinitelů odtoku srážkových vod a intenzit deště

rev.140512

 - do výpočtu vsakování doplněn součinitel bezpečnosti vsaku
  a kontrola doby prázdnění vsakovacích zařízení (max. 72 hod)

rev.140121

 - oprava formátování ve výstupu pro MS Excel (necelý počet MJ)

rev.130228

 - program vytvořen v nové verzi překladače (úprava vzhledu oken)

rev.121123

 - doplněny předvolené hodnoty potřeby vody podle vyhlášky č.120/2011 Sb.

rev.110317

 - doplněny předvolené hodnoty potřeby vody podle vyhlášky
  č.428/2001 Sb. (české) a č.684/2006 Z.z. (slovenské)

rev.101222

 - doplněna možnost zadání intenzity 72hod. srážky
 - koeficient filtrace lze zadat i v semilogaritmickém tvaru (1e-6)
 - počet provozních dní v roce lze zadat různý pro každý provoz

rev.090309

 - doplněna možnost zadání libovolného počtu ploch při odtoku
  dešťových vod (včetně jejich popisu)
 - doplněn výpočet odtoku splaškových vod podle ČSN
  (podle výpočtových odtoků zadaných zař.předmětů)

rev.080610

 - doplněn výpočet objemu akumulace podle Vyhlášky č.501/2006 Sb.
 - výpočet max.potřeby vody podle ČSN upraven podle nové ČSN 75 5455
  (dtto i pro maximální odtok odpadní vody u lapače tuku)

rev.070801

 - zvýšen počet desetinných míst u koeficientu filtrace (5)

rev.060525

 - lze zadat počet dní pro výpočet roční potřeby vody (dříve 365)

rev.050530

 - rozšířen počet zadávaných ploch při odtoku dešťových vod
 - výpočet žumpy upraven podle ČSN (počet ekviv.obyvatel)

rev.050112

 - doplněn design pro Windows XP
 - při instalaci update verze se zachovají předchozí nastavení

rev.041005

 - doplněn výpočet tepla pro ohřev TV o potřebu TV 55°C, výkon při
  průtočném ohřevu a ohřevu se zásobníkem (i při zadaném zásobníku)
 - doplněna možnost využití provozní vody
 - oprava chyby výpočtu objemu a akumulace 5min. a 15min. srážky

rev.040615

 - doplněna možnost volby souč. k střechy a ploch, textů intenzity
  srážek a postupu výpočtu u bilance odtoku dešťové vody

rev.040510

 - oprava chybné jednotky u ročního odtoku splaškové vody (m3/ann)
 - oprava chyby v zobrazení výsledků (prohození počtu a měrné potřeby
  vody u zadaných provozů)
 - oprava chyby zobrazení výtoku a souč. současnosti při zadávání zař.
  předmětů v provozech u vstupu údajů pro určení potřeby vody

rev.040416

 - první zveřejněná verze 2.0Představení produktu

Ing. Milan Šorm, Štouračova 19, 635 00 Brno 35, tel. 511 110 890, zaslat zprávu